tailieunhanh - Giáo án Giải tích 12 ban tự nhiên : Tên bài dạy : KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ MỘT SỐ HÀM ĐA THỨC

Mục tiêu: +Về kiến thức : - Giúp học sinh biết các bước khảo sát các hàm đa thức và cách vẽ đồ thị của các hàm số đó +Về kỹ năng : -Giúp học sinh thành thạo các kỹ năng : - Thực hiện các bước khảo sát hàm số - Vẽ nhanh và đúng đồ thị + Tư duy thái độ Nhanh chóng,chính xác, cẩn thận | 1 KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ MỘT SỐ HÀM ĐA THỨC I Mục tiêu về kiến thức - Giúp học sinh biết các bước khảo sát các hàm đa thức và cách vẽ đồ thị của các hàm số đó về kỹ năng -Giúp học sinh thành thạo các kỹ năng - Thực hiện các bước khảo sát hàm số - Vẽ nhanh và đúng đồ thị Tư duy thái độ Nhanh chóng chính xác cẩn thận Nghiêm túc tích cực hoạt động Phát huy tính tích cực và hợp tác của học sinh trong học tập 1 2 II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Giáo viên - Sách GK phiếu học tập bảng phụ Học sinh - Kiến thức cũ bảng phụ III PHƯƠNG PHÁP Tiếp cận gợi mở nêu vấn đề vấn đáp đan xen hoạt động nhóm IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC 1. Ôn dịnh lớp Sĩ số sách giáo khoa 2. Kiểm tra bài cũ 5 phút Câu hỏi Xét chiều biến thiên và tìm cực trị của hàm số 1 y 3x3 - 2x2 3x -5 3. Bài mới Họat động1 Hình thành các bước khảo sát hàm số Thờ i Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng 2 3 gian 5 phút H1 Từ lớp dưới các em đã biết KSHS vậy hãy nêu lại các bước chính để KSHS Giới thiệu Khác với trước đây bây giờ ta xét sự biến thiên của hàm số nhờ vào đạo hàm nên ta có lược đồ sau TL 1 Gồm 3 bước chính - Tìm tập xác định - Xét sự biến thiên - Vẽ đồ thị . I Các bước khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số SGK Hoạt động 2 Khảo sát hàm số bậc ba Thờ i gian Hoạt động của giáo viên Hoạt độngcủa học sinh Ghi bảng 15 Học sinh trả lời theo II. Hàm số

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.