tailieunhanh - Kỹ thuật sắp xếp ảnh minh họa bằng phương pháp lens correction theo thứ tự dòng và cột p9

Now select Custom Shape Tool and use the following shape & settings [2]-Bây giờ chọn Tuỳ chỉnh Công cụ chỉnh và sử dụng hình dạng sau & cài đặt [3]-Now create the following shape with the help of Custom Shape Tool [3]-Bây giờ tạo ra hình sau đây với sự giúp đỡ của chỉnh chỉnh Công cụ [4]-Now select Pen Tool & then rigt click & after that select Make selection [4]-Bây giờ chọn Bút & Công cụ rigt sau đó bấm vào & sau đó Hãy chọn lựa chọn. | 1. Mở một màn hình gốc cần thực hiện trong photoshop Sau đó nhấn Ctrl J để nhân đôi layer gốc. 2. Vào Layer Layer Style Inner Glow và thiết lập tham số như hình. OK bạn có kết .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.