tailieunhanh - Kỹ thuật sắp xếp ảnh minh họa bằng phương pháp lens correction theo thứ tự dòng và cột p9

Now select Custom Shape Tool and use the following shape & settings [2]-Bây giờ chọn Tuỳ chỉnh Công cụ chỉnh và sử dụng hình dạng sau & cài đặt [3]-Now create the following shape with the help of Custom Shape Tool [3]-Bây giờ tạo ra hình sau đây với sự giúp đỡ của chỉnh chỉnh Công cụ [4]-Now select Pen Tool & then rigt click & after that select Make selection [4]-Bây giờ chọn Bút & Công cụ rigt sau đó bấm vào & sau đó Hãy chọn lựa chọn. | 1. Mở một màn hình gốc cần thực hiện trong photoshop Sau đó nhấn Ctrl J để nhân đôi layer gốc. 2. Vào Layer Layer Style Inner Glow và thiết lập tham số như hình. OK bạn có kết .