tailieunhanh - Quá trình hình thành giáo trình sử dụng action script để hình thành chuyển động kép p5

Tham khảo tài liệu 'quá trình hình thành giáo trình sử dụng action script để hình thành chuyển động kép p5', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | GIAO TRÌNH THIET KE WEB PHAN LY THUYET - Tự HOC MACROMEDIA FLASH BANG HÌNH ÁNH CHƯONG 12 CACH TAO CAc ĐOẠN PHIM CO the in RA TONG QUAN VE VIỆC TAO RA CAC ĐOAN PHIM MOVIE CO THE IN ĐƯỌC Một khi ban đã thiết lập sự tương tác trong đoạn phim Flash Movie ban có the thiết lập một so frame não đó có thế in đươc đế ngươi dung có thế in chung ra ngoai trong Flash Player. Ban co the dung thuọc tính Print trong Flash Player đe in những mau catalog giấy quang cao mau thong tin giấy bien nhân hoa đơn hoặc cac tai liệu khac trong Flash Movie. Flash Player in ra nôi dung cua Flash như anh ơ chế đo vector graphic vơi đo phan giai cao co san trong cac may in va cac thiết bị xuất khac. Viẹc in ra cac anh đo hoa vector se lam thay đoi tỉ le anh trong Flash đế no co thế in ra anh ro net hơn vơi bất ky kích thươc nao ma khong can co hiếu ứng điếm anh pixel xay ra khi in ra anh co đo phan giai thấp. Viêc in cac đoan phim trong Flash Player se co nhieu ưu điếm hơn thay vì in ra trong trình duyet. Ban co thế thực hiên theo nhưng cach chỉ dan sau đay Xac định cac frame trong Flash co thế in ra ngoai. Điều nay cho phep ban tao ra cac Layout trình bay thích hơp đế in va bao ve tai lieu khong đươc phep in. Xac định vung in cho cac frame. Xac định cac frame đươc in la anh vectors đo phan giai chiếm ưu thế hoac anh Bitmap duy trì hiếu ưng mau va chế đo trong suot cho anh . Gan action Print đế in cac frame tư cac đoan Movie Clip cho du cac đoan Movie Clip khong hien thị. VIỆC CHUAN bị cAc đoan phim đE in Đe thiết lap cong viec in trong Flash Player ban co thế thiết lap cac frame va cac vung in trong cac frame đo đế chuấn bị cho viec in sau nay. Đe ngươi dung co thế điếu khiến viec in ấn tot nhất ban hay nhơ những điếu sau đay khi ban thiết lap cac đoan phim va đoan Movie Clip Hien chỉnh trang layout trong bat ky frame nao ma ban se chỉ định đế thích hơp cho thiết bị in. Flash Player in ra tất ca cac đoi tương Symbol anh Bitmap khoi ky tư va vung van ban. bo điếu khiến may in trong Flash .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.