tailieunhanh - Đề tài: Thực trạng của quá trình phân phối và các giải pháp để nâng cao, hoàn thiện quan hệ phân phối ở Việt Nam trong thời gian tới

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: thực trạng của quá trình phân phối và các giải pháp để nâng cao, hoàn thiện quan hệ phân phối ở việt nam trong thời gian tới', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. LỜI MỞ ĐAU Quá trình tái sản xuất là sự kết hợp hai hoà giữa các khâu Sản xuất phân phối trao đổi và tiêu dùng. Trong đó phân phối là một khâu quan trọng và không thể thiếu đ-ợc của quá trình này. Nó nối liền sản xuất với trao đổi tiêu dùng phục vụ và thúc đẩy sản xuất phục vụ tiêu dùng. Không những thế quan hệ phân phối còn là một yếu tố rất trọng yếu của quan hệ sản xuất nó phản ánh mối quan hệ giữa lợi ích của mỗi thành viên và lợi ích của toàn xã hội. Trong thời gian đầu của thời kỳ quá độ lên CNXH ở n-ớc ta hiện nay do nền kinh tế còn nhiều thành phần kinh tế nên cũng còn có nhiều hình thức lợi ích kinh tế khác nhau và tất yếu là còn xuất hiện nhiều mâu thuẫn giữa các hình thức lợi ích kinh tế đó. Một trong những yêu cầu của nền kinh tế là kịp thời phát hiện ra mâu thuẫn giữa các lợi ích và tìm cách giải quyết các mâu thuẫn đó. Việc giải quyết các quan hệ về lợi ích kinh tế đ-ợc thể hiện thông qua quan hệ phân phối. Từ vai trò quan trọng của phân phối trong quá trình phát triển kinh tế thì việc nghiên cứu quan hệ phân phối là hết sức cần thiết đặc biệt là đối với nền kinh tế n-ớc ta hiện naycòn đang trong quá trình phát triển. Muốn phát triển nền kinh tế thị tr-ờng n-ớc ta theo định h-ớng XHCN thì việc giải quyết các quan hệ phân phối là hết sức cần thiết để góp phần thúc đẩy tăng tr-ởng kinh tế phát triển xã hội vì mục tiêu công bằng xã hội. Nghiên cứu phân phối là một phần trong quá trình ngiên cứu kinh tế ở tầm vĩ mô đó là một vấn đề lớn lao. Do trình độ khả năng và thời gian còn hạn chế nên trong bài viết này em không thể nghiên cứu đ-ợc hết. Phạm vi nghiên cứu của bài viết này chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu các vấn đề cơ bản nhất về phân phối các hình thức phân phối. Cụ thể là nghiên cứu các hình Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. 2 thức phân phối ở nước ta đặc biệt là phân phối theo lao động và các hình

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.