tailieunhanh - Quá trình hình thành giáo trình sử dụng action script để hình thành chuyển động kép p4

Tham khảo tài liệu 'quá trình hình thành giáo trình sử dụng action script để hình thành chuyển động kép p4', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | GIAO TRÌNH THIET KE WEB PHAN LY THUYET - Tự HOC MACROMEDIA FLASH BANG HÌNH ANH CHƯONG 9 5. Di chuyen anh Shape Hint đến điểm trong đôi tượng sau cùng mà tương thích với điểm đàu tiến ban đa đành dấu. Diển hoạt đoan phim lai làn nưa đe xem che đô Shape Hint lam thay đôi chê đô chuyen đông Shape Tweening. Di chuyen cac Shape Hint đe tinh chỉnh anh chuyen đông. 6. Lặp lai tien trình nay đe them vaô cac Shape Hint. Nhưng Shape Hint mơi xuat hiện vơi cac ky tự khac theô sau đô như b c d . . . . Trong khi làm việc với các Shape Hint bạn có the thực hiện các bước sau De xem tat ca cac Shape Hint ban hay chôn tren trình đơn View Show Shape Hints. Layer va keyframe cô chứa cac Shape Hint phai hiẹn hanh đôi vơi lẹnh Shôw Shape Hints. Xôá bô môt Shape Hint bang cach kéô nô ra khôi vung Stage. Xôá bô tat ca cac Shape Hint ban hay chôn tren trình đơn Modify Transform Remove All Hints. TAO ANH CHUYEN động animation THEO CHE ĐỘ FRAME-BY-FRAME Anh chuyen đông theô che đô frame-by-frame lam thay đổi nôi dung trông vung Stage trông môi frame va thích hơp nhat đôi vơi cac đôi tương phức tap trông đô môt anh thay đôi lien tuc trông môi frame thay vì chỉ đơn gian di chuyen. Che đô chuyen đông theô dang frame-byframe se lam tang kích thươc file nhanh hơn che đô chuyen đông theô dang Tweened Animatiôn. TU SACH STK - THE GIOI ĐO hoa 215 BIÊN SOAN KS PHAM QUANG HUY GIAO TRÌNH THIET KE WEB PHAN LY THUYET - Tự HOC MACROMEDIA FLASH BANG HÌNH ANH CHƯONG 9 Sử dung chế độ chuyển động theo dạng frame-by-frame khi ban can làm thay đổi một anh trong môi frame. Anh mau chuyen động theo dang frame-by-frame Tạo ảnh chuyển động theo dang frame-by-frame 1. Nhap chuột va ộ ten Layer đe kích hoat nô trở thanh Layer hiện hanh va nhấp chuột vao một frame nơi ban muon diem chuyen động bat đau. 2. Nếu frame độ chưa cộ một keyframe ban hay chon tren trình đơn Insert Keyframe đe tao một keyframe trong frame độ. Frame chưa co keyframe 3. Tao anh tai frame trình tự đau tien. Ban co the dung cong cu ve dan

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.