tailieunhanh - Đề tài : Nhận thức cũng như thực tiễn và đều kết luận sự lựa chọn KTTT định hướng XHCN của Đảng và nhà nước ta

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài : nhận thức cũng như thực tiễn và đều kết luận sự lựa chọn kttt định hướng xhcn của đảng và nhà nước ta', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. Ò án Kinh tẻ chính trị ĐẶT YẤN ĐỂ Nước ta đi lên chủ nghiã xã hội CNXH bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa TBCN là tất yếu lịch sử .Điều này hoàn toàn phù hợp với tiến trình phát triển khách quan của lịch sử nhân loại. Nhưng vấn đề là chúng ta lựa chọn mô hình kinh tế nào để xây dựng LLSX hiện đại cho đây cũng giống như các nước XHCN khác chúng ta đã lựa chọn mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung để xây dựng thực tế đã chứng minh là mô hình này không phù hợp nó làm cho nền kinh tế rơi vào tình trạng trì trệ các quy luật kinh tế khách quan bị vi phạm làm cho động lực phát triển kinh tế bị thủ tiêu .Đứng trước tình hình đó Đảng ta trên cơ sở đúc rút kinh nghiệm thực tế và lý luận chủ nghĩa Mác -Lê nin tư tưởng Hổ Chí Minh đã đề ra đường lôí kinh tế mới với nội dung quan trọng Chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường KTTT định hướng XHCN .Đây là bước ngoặt quan trọng trong quá trình xây dựng CNXH Nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam đã vận hành được hơn 10 năm .Nó đã thu được nhiều thành tựu to lớn giúp nền kinh tế của chúng ta thoát khỏi khủng hoảng kinh tế dần đi vào ổn định và phát triển .Đời sống của nhân dân ngày càng nâng cao .Tuy vậy nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta cũng bộc lộ những khuyết tật có ảnh hưởng không tốt đã đặt ra cho nhiều người câu hỏi có hay không kinh tế thị trường định hướng XHCN KTTT định hướng XHCN là gì và những đặc trưng cơ bản của KTTT định hướng XHCN Để trả lời những câu hỏi trên đã thu hút nhiều nhà nghiên cứu lý luận cùng làm rõ về mặt lý luận nhận thức cũng như thực tiễn và đều kết luận sự lựa chọn KTTT định hướng XHCN của Đảng và nhà nước ta đã chọn là một mô hình kinh tế của đất nước trong tiến trình đổi mới và phát triển là hoàn toàn đúng đắn Trong bài viết này em xin đề cập một số vấn đề cơ bản của KTTT định hướng XHCN ở nước ta. SV Quốc Trung 1 Kẻ toán 44D Generated

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.