tailieunhanh - GIÁO TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN part 4

BÀI TẬP CHƯƠNG 2 1. Xác định giá trị của các biểu thức sau: a. (10 SHL 2) OR ( 1000 1000b) b. (5*2 – 10 SHR 1) AND (11h) c. HIGH(10000) d. LOW(-30000) 2. Viết đoạn chương trình đọc nội dung của ô nhớ 30h. Nếu giá trị đọc lớn hơn hay bằng 10 thì xuất 10 ra P0, ngược lại thì xuất giá trị vừa đọc ra P0. 3. Viết đoạn chương trình xuất các giá trị trong ô nhớ 30h – 3Fh ra P1 (giữa các lần xuất có thời gian trì hoãn). 4. Viết đoạn chương trình. | Giáo trình Vi điều khiển Lập trình hợp ngữ trên vi điều khiển MCS-51 BÀI TẬP CHƯƠNG 2 1. Xác định giá trị của các biểu thức sau a. 10 SHL 2 OR 1000 1000b b. 5 2 - 10 SHR 1 AND 11h c. HIGH 10000 d. LOW -30000 2. Viết đoạn chương trình đọc nội dung của ô nhớ 30h. Nếu giá trị đọc lớn hơn hay bằng 10 thì xuất 10 ra P0 ngược lại thì xuất giá trị vừa đọc ra P0. 3. Viết đoạn chương trình xuất các giá trị trong ô nhớ 30h - 3Fh ra P1 giữa các lần xuất có thời gian trì hoãn . 4. Viết đoạn chương trình theo yêu cầu sau - Đọc dữ liệu từ P1 10 lần và lưu giá trị đọc mỗi lần vào ô nhớ 30h -39h mỗi lần đọc có trì hoãn một khoảng thời gian . - Tìm giá trị lớn nhất trong các ô nhớ 30h - 39h lưu vào ô nhớ 3Ah và xuất giá trị này ra P2. - Kiểm tra nội dung ô nhớ 3Ah nếu 0 thì quay lại đầu chương trình ngược lại thì xuất giá trị này ra P3. 5. Viết đoạn chương trình theo yêu cầu - B1 Kiểm tra bit Thực hiện 0 Đến bước 2 1 Đến bước 3 - B2 Đọc dữ liệu từ P2 đảo tất cả các bit và xuất ra P0. Sau đó quay lại bước 1. - B3 xuất nội dung tại ô nhớ 30h ra P1 và quay lại bước 1 Phạm Hùng Kim Khánh Trang 56 Sưu tầm bởi Giáo trình Vi điều khiển Các hoạt động của vi điều khiển MCS-51 Chương 3 CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA VI ĐIỀU KHIỂN MCS-51 Chương này giới thiệu về các hoạt động đặc trưng của họ vi điều khiển MCS-51 định thời cổng nối tiếp ngắt và các cách thức để điều khiển các hoạt động này. 1. Hoạt động định thời Timer Counter . Giới thiệu AT89C51 có 2 bộ định thời 16 bit có thể hoạt động ở các chế độ khác nhau và có khả năng định thời hay đếm sự kiện Timer 0 và Timer 1 . Khi hoạt động định thời timer bộ Timer Counter sẽ nhận xung đếm từ dao động nội còn khi đếm sự kiện counter bộ Timer Counter nhận xung đếm từ bên ngoài. Bộ Timer Counter bên trong AT89C51 là các bộ đếm lên 8 bit hay 16 bit tuỳ theo chế độ hoạt động. Mỗi bộ Timer Counter có 4 chế độ hoạt động khác nhau và được dùng để - Đếm sự kiện tại các chân T0 chân 14 hay T1 chân 15 . - Chờ một khoảng thời gian. - Tạo .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.