tailieunhanh - Quá trình hình thành giáo trình sử dụng action script để hình thành chuyển động kép p3

Tham khảo tài liệu 'quá trình hình thành giáo trình sử dụng action script để hình thành chuyển động kép p3', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | GIAO TRÌNH THIET KE WEB PHAN LY THUYET - Tự HOC MACROMEDIA FLASH BANG HÌNH ANH CHƯONG 9 Trước khi hiệu chỉnh hướng xoay cho mui tên trong Layerl Sau khi hiệu chỉnh hướng xoay cho mui tên trong Layerl 12. Trên tưng keyframe ban phai xac định từng điểm chay va chon lệnh Rotate trong trình đớn Modify Transform sau đo xoay mui ten sao cho no nam ngay tren đướng quy đao ban cư tiếp tuc thực hiẹn cho đến keyframe cuối cung vị trí mui ten nam ngay vị trí xuất phat đau tien. Xoay mui ten sao cho no nam gom tren đướng quy đao TU SACH STK - THE GIOI Đồ HOA 207 BIEN SOAN KS PHAM QUANG HUY GIAO TRÌNH THIET KE WEB PHAN LY THUYET - Tự HOC MACROMEDIA FLASH BANG HÌNH ANH CHƯONG 9 Chu y Khi đôi tượng đến các chỗ cong bạn phải dung công cụ xoay Rotate này lần nữa để hiệu chỉnh cho mui ten nám trển đưông quy đạo như hình trang trưôc 13. Ban co thể chia cac keyframe khong đểu nhau tuy thuộc vao đưông đi đến cho khuc cong cua quy đao ma chia cho phu hợp vôi đoi tượng. 14. Ban thực hiên tượng tự tư bưôc 11 cho đến bưôc 13 cho mui ten trong Layer2. Sau đo ban se co kết qua như hình ben dưôi. Keyframe cuối cung đoi tượng dưng lai tai ví trí bat đau 15. Cuoi cung trược khi dien hoat chuyen đọng ban muon lam an đượng Motion Guide trong vung Stage ban hay nhấp chuot vao cot ben dượi con mat trong Layer Motion Guide. TU SACH STK - THE GIOI Đồ HOA 208 BIEN SOAN KS PHAM QUANG HUY GIAO TRÌNH THIET KE WEB PHAN LY THUYET - Tự HOC MACROMEDIA FLASH BANG HÌNH ANH CHƯONG 9 Để diễn hoat chuyển động ban hay nhấn phím Ctrl Enter để diễn hoạt ảnh trong môi trường Dễbug. Hải đôi tường đang chuyển động trong Flash Playễr Ket nối các Layer vào một Layer Motion Guide ban co the thực hiện một trong những cách sau Kễo Layễr đang ton tai bễn dười Layễr Motion Guidễ. Bay giờ Layễr nay sễ thục vao trong bễn dười Layễr Motion Guidễ. Tất ca cấc đối tường trong Layễr nay sễ tự đọng bat dính vao đường Motion Path. Tao mOt Layễr mời bễn dười Layễr Motion Guidễ. Cấc đổi tường ban chuyễn đOng trong Layễr nay

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.