tailieunhanh - Tìm hiểu tác phẩm "Chiếucầu hiền" - Ngô Thì Nhậm

Hoàn cảnh ra đời của bài chiếu Năm 1788, vua Lê Chiêu Thống rước quân Thanh vào xâm lược nước ta, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Quang Trung rồi đem quân ra Bắc quét sạch 20 vạn giặc Thanh cùng bọn tay sai bán nước. | Tìm hiểu tác phẩm Chiếu cầu hiền - Ngô Thì Nhậm hiểu chung Hoàn cảnh ra đời của bài chiếu Năm 1788 vua Lê Chiêu Thống rước quân Thanh vào xâm lược nước ta Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế lấy hiệu là Quang Trung rồi đem quân ra Bắc quét sạch 20 vạn giặc Thanh cùng bọn tay sai bán nước. Lê Chiêu Thống và tàn quân chạy theo Tôn Sĩ Nghị triều Lê sụp đổ. Trước sự kiện trên một số bề tôi của nhà Lê hoặc mang nặng tư tưởng trung quân lỗi thời hoặc sợ hãi vì chưa hiểu triều đại mới nên có người đã bỏ trốn hoặc đi ở ẩn hoặc tự tử .Quang Trung giao cho Ngô thì Nhậm thay mình viết Chiếu cầu hiền kêu gọi những người tài đức ra giúp nước an dân. Văn bản thể hiện rõ sự khát khao cầu hiền của nhà vua trẻ tài đức qua đó ta thấy được Ngô Thì Nhậm thật là uyên bác cao tay trong việc dùng văn bản thay mặt nhà vua chiêu hiền đãi sĩ. Ông xứng đáng là người được vua Quang Trung tin cậy. Thể loại .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.