tailieunhanh - GIÁO TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN part 3

MOVX A, @DPTR Lệnh đầu tiên chuyển nội dung cúa RAM nội có địa chỉ chứa trong thanh ghi R0 vào thanh ghi A (giả sử R0 = 30h thì chuyển nội dung của ô nhớ 30h). Lệnh thứ hai chuyển nội dung RAM ngoại vào thanh ghi A (địa chỉ RAM chứa trong DPTR). Định địa chỉ thanh ghi Các thanh ghi từ R0 – R7 có thể truy xuất bằng cách định địa chỉ trực tiếp hay gián tiếp như trên. | Giáo trình Vi điều khiển Lập trình hợp ngữ trên vi điều khiển MCS-51 MOVX A @DPTR Lệnh đầu tiên chuyển nội dung cúa RAM nội có địa chỉ chứa trong thanh ghi R0 vào thanh ghi A giả sử R0 30h thì chuyển nội dung của ô nhớ 30h . Lệnh thứ hai chuyển nội dung RAM ngoại vào thanh ghi A địa chỉ RAM chứa trong DPTR . Định địa chỉ thanh ghi Các thanh ghi từ R0 - R7 có thể truy xuất bằng cách định địa chỉ trực tiếp hay gián tiếp như trên. Ngoài ra các thanh ghi này còn có thể truy xuất bằng cách dùng 3 bit trong mã lệnh để chọn 1 trong 8 thanh ghi 8 thanh ghi này có địa chỉ trực tiếp thay đổi tuỳ theo bank thanh ghi đang sử dụng . Định địa chỉ tức thời Giá trị của một hằng số có thể đưa trực tiếp vào mã lệnh của chương trình. Trong hợp ngữ hằng số được xác định bằng cách sử dụng dấu . Lệnh MOV A 10h có chế độ địa chỉ tức thời. Định địa chỉ chỉ số Quá trình định địa chỉ chỉ số chỉ có thể dùng cho bộ nhớ chương trình được dùng để đọc dữ liệu trong các bảng tìm kiếm. Chế độ này thường dùng một thanh ghi nền 16 bit PC hay DPTR để chỉ vị trí của bảng và thanh ghi A chỉ vị trí của các phần tử trong bảng. 2. Các vấn đề liên quan khi lập trình hợp ngữ . Cú pháp lệnh Một lệnh trong chương trình hợp ngữ có dạng như sau Nhãn Lệnh Toán hạng Chú thích A MOV A 10h Đưa g iá trị 10h vào thanh ghi A LED EQU 30h Định nghĩa ô nhớ chứa mã led On_Led BIT 00h Cờ trạng thái led Trường nhãn định nghĩa các ký hiệu có thể là địa chỉ trong chương trình các hằng dữ liệu tên đoạn hay các cấu trúc lập trình . Trường nhãn không bắt đầu bằng số và không trùng với các từ khoá có sẵn. Trường lệnh chứa các từ gợi nhớ cho các lệnh của MCS-51 hay các lệnh giả dùng cho chương trình dịch. Phạm Hùng Kim Khánh Trang 36 Sưu tầm bởi Giáo trình Vi điều khiển Lập trình hợp ngữ trên vi điều khiển MCS-51 Trường toán hạng chứa các thông số liên quan đến lệnh đang sử dụng. Trường chú thích dùng để ghi chú trong chương trình hợp ngữ. Trường này phải được bắt đầu bằng dấu và chương trình dịch sẽ bỏ qua .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.