tailieunhanh - Giáo án Giải tích 12 ban tự nhiên : Tên bài dạy : LUYỆN TẬP Đường tiệm cận của đồ thi hàm số

Mục tiêu: + Về kiến thức: Giúp học sinh - Củng cố kiến thức phếp tịnh tiến theo 1 véc tơ cho trước, lập được công thức chuyển đổi hệ tọa độ trong phép tịnh tiến và viết phương trình đường cong với tọa đọ mới. - Xác định được tâm đối xứng của đồ thị của 1 số hàm số đơn giản. - Nắm vững | LUYỆN TẬP Đường tiệm cận của đồ thi hàm số tiêu về kiến thức Giúp học sinh - Củng cố kiến thức phếp tịnh tiến theo 1 véc tơ cho trước lập được công thức chuyển đổi hệ tọa độ trong phép tịnh tiến và viết phương trình đường cong với tọa đọ mới. - Xác định được tâm đối xứng của đồ thị của 1 số hàm số đơn giản. - Nắm vững định nghĩa và cách xác định các đường tiệm cận t c đứng t c ngang t c xiên của đồ thị hàm số. Về kỹ năng Rèn luyện cho học sinh các kỹ năng - Tìm các đường tiệm cận của đồ thị của các hàm số. - Viết công thức chuyển đổi hệ tọa độ trong phép tịnh tiến theo véc tơ cho trước và viết phương trình đường cong đối với hệ tọa độ mới. - Tìm tâm đối xứng của đồ thị. về tư duy và thái độ - Khả năng nhận biết các đường tiệm cận của đồ thị hàm số. - Cẩn thận chính xác. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh - Giáo viên Chuẩn bị bảng phụ chép đề bài toán và hệ thống câu hỏi gợi mở ngắn gọn và tường minh. - Học sinh học kỹ các đ n các đường tiệm cận và cách tìm chúng. - Học sinh học kỹ phép tịnh tiến hệ tọa đô theo 1 véc tơ cho trước và công thức chuyển đổi hệ tọa độ tìm hàm số trong hệ tọa độ mới. III. Phương pháp Đặt vấn đề giải quyết vấn đề gợi mở. IV. Tiến trình bài dạy 1. Ổn định tổ chức 1 2. Kiểm tra bài cũ Không trong quá trình giải quyết các vấn đề đặt ra của bài tập giáo viên sẽ đặt câu hỏi thích hợp để kiểm tra kiến thức cũ của học sinh 3. Bài mới HĐ1. Giải bài tập 37b SGK Tìm các đường tiệm cận của đồ thị của hàm số y x -4x 3. Tg H đ của giáo viên H đ của học sinh Nội dung ghi bảng -H1. Hãy tìm tập xác định của hàm số. Hãy trình cách tìm tiệm cận xiên của đồ thị hàm số. -Gv gợi ý cho học sinh tìm tiệm cận xiên bằng cách tìm a b. - H s tập trung tìm txđ và cho biết kết quả. - H s nhớ lại kiến thức cũ và trả lời. - H s nghiên cứu đề bài và tìm cách giải tất cả học sinh tham gia giải . Bài 1 Tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm sô x - 4 x 3 y . Giải - Hàm số xác định với mọi xG - 1 3 - Tìm a b -Gv gọi 1 hs lên bảng giải -Gv nhận xét lời giải và .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.