tailieunhanh - Quá trình hình thành giáo trình sử dụng action script để hình thành chuyển động kép p2

Tham khảo tài liệu 'quá trình hình thành giáo trình sử dụng action script để hình thành chuyển động kép p2', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | GIAO TRÌNH THIET KE WEB PHAN LY THUYET - Tự HOC MACROMEDIA FLASH BANG HÌNH ANH CHƯONG 9 Tao một Motion Tween dung lệnh Create Motion Tween 1. Chon một keyframe trống va ve đối tượng trong vung Stage hộặc kẽộ một Instance cua một Symbol trong cửa số Library. Neu ve một Instance thì sau khi ve phai chộn tất ca đội tượng độ. 2. Chộn trình đôn Insert Create Motion Tween. Neu ban ve một đội tượng trộng bưôc một Flash se tự động chuyển đội đội tượng thanh một Symbộl va gan nộ vôi ten la Tweenl. Neu ban ve nhieu đội tượng cấc đội tượng them vấộ cộ cấc ten la Tween2 Tween3 va . Bay giợ ban se thấy xuất hiện dấu cộng tren đội tượng. Độ la điem khai báộ chộ Mộtiộn Tween. Đội tượng trược va sau khi chộn lênh Create Mộtiộn Tween 3. Nhâ p chuột vấộ sộ frame ma ban muộn vung chuyen động ke t thuc va chộn tren trình đợn Insert Frame. Sau độ nhâ p chuột phai chộn lẹnh Insert Keyframe cộ trộng trình đợn xộ xuộng. Luc nay ban se thay đượng Mộtiộn Tween xuat hien. Chộn lenh Insert Keyframe trộng trình đợn se thấy xuất hien đượng Mộtiộn Tween TU sach stk - THE giOi do hoa 199 BIEN SOAN KS PHAM QUANG HUY GIAO TRÌNH THIET KE WEB PHAN LY THUYET - Tự HOC MACROMEDIA FLASH BANG HÌNH ANH CHƯỚNG 9 4. Di chuyến đôi tượng Instance hoặc khôi ky tự trong vung Stage đến vị trí frame cuối cùng mong muôn. Hiệu chỉnh kích thưôc cua cấc đôi tượng neu ban muôn chung chuyển đông thay đổi kích thưôc cua nô. Hiệu chỉnh hưông xôay nếu ban muôn nô chuyến đông xôay. Bô chôn đôi tượng khi ban đa hiệu chỉnh xông . 5. Nhấp chuôt vàô keyframe cuối cua qua trình chuyến đông Môtiôn Tween va chôn trến trình đôn Window Panels Frame. Chế đô Môtiôn Tweening se được chôn môt cấch tự đông trông bang Frame. 6. Nếu ban muôn thay đôi kích thưôc cua đôi tượng giông như trông bưôc 4 ban hay chôn lệnh Scale trông trình đợn Modify Transform. 7. Nhấp chuôt va kếô vaô mui ten đe chôn gia trị ben canh muc Easing hôăc nhập gia trị vaô đe thay đôi tôc đô chuyến đông giưa cấc frame. Khi bat đau chuyến đông tôc đô chấm .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
68    287    2    25-02-2024
126    263    1    25-02-2024
4    243    0    25-02-2024
31    217    0    25-02-2024
19    209    0    25-02-2024
23    140    0    25-02-2024
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.