tailieunhanh - Đề tài: "Tính quy luật hình thành kinh tế thị trường sự vận dung vao nền kinh tế ở Việt Nam hiện nay "

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: "tính quy luật hình thành kinh tế thị trường sự vận dung vao nền kinh tế ở việt nam hiện nay "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. Ò án Kinh tẻ chính trị PHẦN A LỜI MỞ ĐAU Lịch sử nhân loại đã chứng kiến nhiều mô hình kinh tê khác nhau. Mỗi mô hình đó là sản phẩm của trình độ nhận thức nhất định trong những điều kiện lịch sử cụ thể. Song hiện nay mô hình kinh tế thị truờng là một mô hình kinh tế phổ biên và có hiệu quả nhất trong việc phát triển kinh tế của hầu hết tất cả các quốc gia trên thế giới. Mô hình này không chỉ đuợc áp dụng ở các nuớc tu bản chủ nghĩa mà còn đuợc áp dụng ở các nuớc đi theo con đuờng xã hội chủ nghĩa. Nó đuợc vận dụng ở các nuớc phát triển và cả ở các nuớc đang phát triển. Việt Nam cũng mới sử dụng mô hình kinh tế này đuợc khoảng hơn 15 năm nay. Và có những thành tựu mà chúng ta đã đạt đuợc cũng nhu có những khó khăn những vấn đề gặp phải cần đuợc giải quyết trong quá trình chuyển đổi sang mô hình kinh tế mới. Điều này rất đáng đuợc quan tâm. Và hiện nay chúng ta cần hiểu rõ về tình hình kinh tế nuớc ta và tình hình kinh tế của thế giới. Nhất là đố i với sinh viên khi nghiên cứu về kinh tế thì đề tài này giúp cho chúng ta trả lời đuợc những câu hỏi Phải chăng mỗi một quốc gia muốn có đuợc tăng truởng kinh tế và năng suất lao động cao muốn sản xuất ra nhiều sản phẩm vật chất cho xã hội thì nhất thiết phải sử dụng mô hình kinh tế thị truờng Vì sao mô hình kinh tế thị truờng lại đặc biệt quan trọng đố i với sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia Kinh tế thị truờng hình thành và phát triển nhu thế nào Kinh tế thị truờng bao gồm những nhân tố nào cấu thành nên và hoạt động của nó ra sao Bối cảnh nền kinh tế thị truờng Việt Nam ra đời và quá trình hoạt động của nó diễn ra nhu thế nào Nền kinh tế thị truờng định huớng xã hội chủ nghĩa Việt Nam có đặc điểm gì giống và khác so với nền kinh tế thị truờng của các nuớc khác trên thế giới Cách thức mà chúng ta sử dụng kinh tế thị truờng trong việc phát triển kinh tế . Hàng loạt những câu hỏi này sẽ luôn xuất hiện khi chúng ta nghiên cứu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.