tailieunhanh - Kỹ thuật sắp xếp ảnh minh họa bằng phương pháp lens correction theo thứ tự dòng và cột p4

Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật sắp xếp ảnh minh họa bằng phương pháp lens correction theo thứ tự dòng và cột p4', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Next we must make a copy of the black file and select the here demonstrated option Filter Noise Add noise. Set the same parameters shown next picture Tiếp theo chúng ta phải tạo một bản sao của tập tin màu đen và chọn tùy chọn ở đây đã chứng minh Filter Noise Add tiếng ồn. Thiết lập các thông số hiển thị cùng một hình ảnh tiếp theo We have got something remembering the starry sky. Chúng tôi đã có một cái gì đó ghi nhớ bầu trời đầy sao. Try to find by searching system a picture representing a planet Cố gắng tìm bằng cách tìm kiếm một hệ thống hình ảnh đại diện cho một hành tinh Cut it out and place it on our file with the starry sky. Cắt nó ra và đặt nó trên tập tin của chúng tôi với bầu trời đầy sao. Press on the next combination of buttons Shift Ctrl U to make the planet look black and white. Bấm vào sự kết hợp tiếp theo của nút Shift Ctrl U để làm cho hành tinh nhìn màu đen và trắng. It s necessary now to select the Burn Tool O to set the Range Midtones and Exposure 40 The brush s Hardness is set on 0 that makes possible darkening out the planet as it is indicated on the next image Đó là cần thiết ngay bây giờ để chọn Burn Tool O để thiết lập Range midtones và Exposure 40 Độ cứng của bàn chải được thiết lập về 0 mà làm cho có thể tối ra các hành tinh khi nó được ghi trên hình ảnh kế tiếp

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.