tailieunhanh - Giáo án Giải tích 12 ban tự nhiên : Tên bài dạy : ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ VÀ PHÉP TỊNH TIẾN HỆ TOẠ ĐỘ

I/ Mục tiêu: Kiến thức: Hiểu được phép tịnh tiến hệ toạ độ theo một véc tơ cho trước- Lập các công thức chuyển hệ toạ độ trong phép tịnh tiến và viết phương trình đường cong đối với hệ toạ độ mới. Xác định tâm đối xứng của đồ thị một số hàm số đơn giản. Kỷ năng: Viết các công thức chuyển hệ toạ độ. Viết | ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ VÀ PHÉP TỊNH TIẾN HỆ TOẠ ĐỘ I Mục tiêu Kiến thức Hiểu được phép tịnh tiến hệ toạ độ theo một véc tơ cho trước- Lập các công thức chuyển hệ toạ độ trong phép tịnh tiến và viết phương trình đường cong đối với hệ toạ độ mới. Xác định tâm đối xứng của đồ thị một số hàm số đơn giản. Kỷ năng Viết các công thức chuyển hệ toạ độ. Viết phương trình của đường cong đối với hệ toạ độ mới. Áp dụng phép tịnh tiến hệ toạ độ tìm tâm đối xứng của đồ thị hàm số đa thức bậc 3 và các hàm phân thức hửu tỉ. II Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Giáo viên Bảng phụ hình 15 SGK Học sinh Ôn lại định nghĩa đồ thị hàm số- Định nghĩa hàm số chẵn hàm số lẻ. III Phương pháp Gợi mở vấn đáp. IV Tiến trình bài học Ôn định tổ chức Kiểm tra bài cũ 7 Nêu lại định nghĩa đồ thị hàm số y f x xác định trên tập D Đồ thị hàm số y 2x 3 y 3x2 -2x -1 Nêu định nghĩa hàm số chẵn hàm số lẽ của hàm số y f x xác định trên tập D. Bài mới Trong nhiều trường hợp thay hệ toạ độ đã có bỡi một hệ toạ độ mới giúp ta nghiên cứu đường cong thuận tiện hơn. HĐ1 Phép tịnh tiến hệ toạ độ và công thức chuyển hệ toạ độ TG HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS GHI BẢNG 13 -GV treo bảng phụ hình 15 Sgk. -Nêu được biểu thức 0M theo qui tắc 3 điểm O I M õữ 01 UM -Với điễm 1 x0 y0 - Công thức chuyển hệ toạ độ trong phép -GV giới thiệu hệ toạ độ Oxy IXY toạ độ điểm M với 2 hệ toạ độ. -Phép tịnh tiến hệ toạ độ theo vec tơ OM công thức chuyển toạ độ như thế nào -Nêu được biểu thức giải tích xi yj X x0 ĩ Y y0 j -Kết luận được công thức í x X x0 i y Y yữ tịnh tiến theo vec tơ OI x X x0 y Y y0 HĐ2 Phương trình cuả đường cong đối với hệ toạ độ mới 4 4 Oxy y f x C IXY y f x Y F X -Học sinh nhắc lại công thức chuyển hệ toạ độ -Thay vào hàm số đã cho Kết luận Y f X x0 - Ví dụ sgk

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.