tailieunhanh - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 (ĐỀ SỐ 25)

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học năm 2011 (đề số 25)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 ĐỀ SÓ 25 I. PhỌn chung cho tÊt c cic thí sinh 1 Trong dao động điều hoà vân tốc biến đổi điều hoà A. cùng pha so với li độ. B. nguợc pha so với li độ. C. sớm pha k 2 so víi li é. D. trô pha k 2 so víi li é. 2 Đồ thị li độ của một vât cho ở hình vẽ bên phuong trình nào duới đây là phuong trình dao động của vât A. x Acos t T2 2 C. x Acos -1 T B. x Asin - t T 2 . A. _ 2 D. x Asin -1 T 3 Chan c u sai. Trong dao động điều hoà cứ sau một khoảng thời gian một chu kỳ thì A. vẼt li tre vò vl trÝ ban Qu. B. vẼn tèc cha vẼt l1 i tre vò gp trh ban Qu. C. éng n ng cha vẼt l1i tre vò gp trh ban Qu. D. bian é vẼt 11 tre vò gp trh ban Qu. V 4 Một chất điểm dao động điều hoà theo phuong trinh x 3cos ftt - cm pha dao động của chất điểm tại thời điểm t 1s là A. 0 cm . B. 1 5 s . C. 1 5k rad . D. 0 5 Hz . 5 Khi tăng chiều dài của con lắc đơn lên 4 lần thì tần sè dao éng nhá cha con l c sl A. t ng lan 2 lQn. B. gilm i 2 lQn. C. t ng lan 4 lQn. D. gilm i 4 lQn. 6 Phát biểu nào duới đây sai A. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thêi gian B. Dao động cuỡng bức có tần số bằng tần số cha ngoii lùc C. Dao éng duy trì có tần số phụ thuộc vào năng luợng cung cấp cho hệ dao động D. Cộng huởng có biên độ phụ thuộc vào lực cản của môi truờng 7 Treo một vât nặng vào một lò xo lò xo dãn 10cm lấy g 10m s2. KÝch thÝch cho vẼt dao éng với biên độ nhỏ thì chu kỳ dao động của vât là A. 0 63s B. 0 87s 28s D. 2 12s 8 Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phuơng có phuơng trình lần luợt là x1 5sin 10t k 6 và x2 5cos 10t . Phuơng trình dao động tổng hợp của vât là A. x 10sin 10t - k 6 B. x 10sin 10t k 3 C. x 5 3 sin 10t - k 6 D. x 5 3 sin 10t k 3 9 Hai lB xo L1 và L2 có cùng độ dài. Khi treo vât m vào lò xo L1 thx chu kú dao éng cha vât là T1 0 3s khi treo vât vào lò xo L2 thì chu kỳ dao động của vât là 0 4s. Nối hai lò xo với nhau ở cả hai đầu để đuợc một lò xo cùng độ dài rồi treo vât vào hệ hai lò xo thì chu kỳ dao động của vât là .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.