tailieunhanh - Quá trình hình thành giáo trình sử dụng action script để hình thành chuyển động kép p1

Tham khảo tài liệu 'quá trình hình thành giáo trình sử dụng action script để hình thành chuyển động kép p1', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Quá trình hình thành giáo trình sử dụng action script để hình thành chuyển động kép TONG QUAN VE CACH TAO RA CAC ANIMATION Bạn tạo ra các Animation bằng cách thay đổi nội dung cua frame liên tiếp nhau. Bạn có thể tao đói tượng di chuyên ngang qua vung Stage thay đói kích thước hướng xoay mau sac hình dang va cach lam cho đoi tượng vao hay ra mớ dan Fade In hay Fade Out . Những thay đoi nay co the xay ra đọc lập nhau hoặc kết hớp với những sự thay đoi khac. Ví du ban co the tao cho đoi tướng xoay va khi no di chuyến vao ngang qua vung Stage mớ dan. co hai cach đe tao ra mOt đoi tướng Animation chuyến đông lien tiếp trong Flash chuyến đong Animation theo frame-by-frame va Tweened Animation. Trong cach chuyến đong Animation theo frame-by-frame ban phai tao ra anh trong moi frame. Trong cach chuyến đong theo Tweened Animation ban co the tao ra frame bat đau va frame kết thuc va cho phep Flash tao ra nhieu frame trong khoang giữa frame đau va frame cuoi nay. Flash thay đoi kích thước hướng xoay mau sac hoac cac thuOc tính khac ngang nhau giữa frame đau va frame cuoi đe tao ra anh thay đổi chuyển đong ve hình dang. Cach chuyến đong theo Tweened Animation la mot cach co hiệu qua đe tao ra anh chuyến đong va thay đổi lien tuc trong khi đo kích thước file rất nho. Trong cach chuyến đong Tweened Animation nay Flash chỉ lưu lai cac gia trị thay đoi giưa cac frame. Trong cach chuyến đong Animation theo frame-by-frame Flash lưu lai cac gia trị cho moi frame kết thuc. Đe biết them cach hướng dan tao ra anh chuyến đong Animation nay ban hay tham khao them tai liẹu giao trình thiết KE WEB PHAN THựC HANH - Tự HOC MACROMEDIA FLASH BANG HÌNH ANH cung tac gia. Chu y Ngoai ra ban cung co the tao anh chuyến đong Animation bang cach dung Set Property action. Ban co the xem muc ActionScript Help đế biết them chi tiết. CACH TAO RA CAC keyframe Mot keyframe la mot frame ma nới đo ban thay đoi qua trình chuyến đong Animation. Khi ban tao ra anh chuyến đong Animation theo cach .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.