tailieunhanh - ẢNH HƯỞNG CỦA TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN ĐỐI VỚI THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Tóm tắt Đề tài nghiên cứu này sử dụng số liệu của 1997 cá nhân làm công ăn lương ở ĐBSCL được trích ra từ số liệu của cuộc Điều tra Mức sống Dân cư Việt Nam năm 2008. Kết quả ước lượng hàm thu nhập cá nhân cho thấy học vấn là yếu tố quan trọng quyết định thu nhập của cá nhân. Khi chưa kiểm soát yếu tố năng lực bẩm sinh của cá nhân, tăng thêm một năm học có thể làm tăng thu nhập thêm hơn 5,4%. Khi kiểm soát yếu tố này bằng những sự. | ẢNH HƯỞNG CỦA TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN ĐỐI VỚI THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở ĐồNg bằng sông cửu LOnG Phạm Lê nông1 Tóm tắt Đề tài nghiên cứu này sử dụng số liệu của 1997 cá nhân làm công ăn lương ở ĐBSCL được trích ra từ số liệu của cuộc Điều tra Mức sống Dân cư Việt Nam năm 2008. Kết quả ước lượng hàm thu nhập cá nhân cho thấy học vấn là yếu tố quan trọng quyết định thu nhập của cá nhân. Khi chưa kiểm soát yếu tố năng lực bẩm sinh của cá nhân tăng thêm một năm học có thể làm tăng thu nhập thêm hơn 5 4 . Khi kiểm soát yếu tố này bằng những sự tương đồng của những cá nhân trong hộ thì ảnh hưởng trên còn khoảng 1 7 . Tiền công của nhóm người có trình độ cấp hai hay ba không khác biệt với tiền công của nhóm người có cấp học thấp hơn. Tiền công của những người có trình độ cao đẳng và đại học trở lên cao hơn những nhóm khác lần lượt là 40 và 52 . Mức sinh lợi từ giáo dục trong nghiên cứu này cao hơn nhiều so với kết quả của các nghiên cứu trước đó chủ yếu sử dụng số liệu từ Điều tra Mức sống Dân cư Việt Nam năm 1993 1998 và 2002. Điều đó cho thấy việc định tiền công của người lao động dựa ngày càng nhiều vào trình độ cá nhân. 1 Đặt vấn đề Giáo dục là yếu tố quan trọng quyết định thu nhập của người lao động trong nền kinh tế thị trường. Những nghiên cứu ở nước ta và các nước cho thấy những người có trình độ cao hơn nhìn chung sẽ có tiền lương và tiền công cao hơn. Một nghiên cứu của Nguyễn Xuân Thành thực hiện năm 2006 sử dụng số liệu từ cuộc Điều tra Mức sống Dân cư Việt Nam VLSS năm 2002 cho thấy việc qui định tăng thêm một năm học phổ thông làm tăng tiền lương của người lao động đã tốt nghiệp Khoa Kinh tế - QTKD Đại học Cần Thơ Khu II đường 3 2 Quận Ninh Kiều TPCT Email plthong@ctu. 1 trung học phổ thông thêm 11 43 . Trong khi đó Moock và cộng sự 2003 sử dụng số liệu của VLSS 1993 ước lượng suất sinh lợi của một năm đi học tăng thêm là gần 5 . Suất sinh lợi này là tương đối thấp do nền kinh tế vừa mới chuyển sang nền kinh tế thị trường và tiền công tiền lương của người

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.