tailieunhanh - Giáo án Giải tích 12 ban tự nhiên : Tên bài dạy : GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ

Mục tiêu: 1/ Kiến thức: + Nắm được khái niệm về giá trị min, max của hàm số trên tập D ( D Ì ¡ ) + Biết dùng công cụ đạo hàm để tìm min, max. 2/ Kỹ năng: + Thành thạo việc lập bảng biến thiên của hàm số trên tập D và theo dõi giá trị của hàm số biến đổi trên D để tìm min, max. + Vận dụng tốt | GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ I Mục tiêu 1 Kiến thức Nắm được khái niệm về giá trị min max của hàm số trên tập D D ì i Biết dùng công cụ đạo hàm để tìm min max. 2 Kỹ năng Thành thạo việc lập bảng biến thiên của hàm số trên tập D và theo dõi giá trị của hàm số biến đổi trên D để tìm min max. Vận dụng tốt quy tắc tìm min max của hàm số trên đoạn a b 3 Tư duy thái độ Vận dụng linh hoạt các phương pháp phù hợp cho từng bài toán cụ thể. Khả năng nhìn nhận quy các bài toán thực tiễn về tìm min max. II Chuẩn bị của GV HS GV Giáo án đầy đủ bảng phụ Vd 1 SGK HS Cần xem lại qui trình xét chiều biến thiên hàm số SGK sách bài tập. III Phương pháp Đàm thoại gợi mở nêu vấn đề. IV Tiến trình tiết dạy 1 Ổn định tổ chức 2 Kiêm tra bài cũ 5 TT 1 -À -Á y f x x Hỏi Xét chiêu biên thiên của h s 1 x - 1 3 Bài mới HĐ1 Xây dựng khái niệm vê giá trị min max của h s trên tập hợp D. Tg HĐ của GV HĐ của HS Ghi bảng 3 Bài toán Xét h s y f x 79- x Tìm TXĐ của h s Tìm tập hợp các giá trị của y Chỉ ra GTLN GTNN của y GV nhận xét đi đên k n min max a D -3 3 b 0 y 3 c y 0 khi x 3 hoặc x - 3 y 3 khi x 0 a H s xđ u 9- x 23 0 u - 3 x 3 D -3 3 b x ỉ D ta có 0 9- x2 9 p 0 y 3 1 Định nghĩa SGK M max f x ì f x M x I D u í x0 I D f x0 M m min f x ì f x 3 m x I D u 1 x0 I D f x0 m HĐ 2 Dùng bảng biên thiên của h s đê tìm min max. Tg HĐ của GV HĐ của HS Ghi bảng Từ đ n suy ra để tìm min max của h s trên D ta cần theo dõi giá trị của h s với x ĩ D . Muốn vậy ta phải xét sự biến thiên của h s trên tập D. Vd1 Tìm max min của h s Tìm TXĐ Tính y Vd1 D R w _2y 4- 2- v 0 X x y - 1 7 y - x 2 2x 3 Vd2 Cho y x3 3x2 1 Xét dấu y bbt Theo dõi giá trị của y KL min max. Tính y Xét dấu y 1 t 1 x 1 0 - y max x ĩ fí h s rên Vd2 - y 4 khi x 1 không có giá trị min R y 3x2 .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.