tailieunhanh - Hướng dẫn sử dụng công cụ select similiar và phương pháp làm classic tween để tạo chuyển động trong scene p1

Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn sử dụng công cụ select similiar và phương pháp làm classic tween để tạo chuyển động trong scene p1', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Hướng dẫn sử dụng công cụ select similiar và phương pháp làm classic tween để tạo chuyển động trong scene Trong bài tập này các bạn sẽ được hướng dẫn cách tạo một đôi tượng chuyển động bằng cách Tween hình. Đáy lá phán mớ đáu cớ bán má các bạn khi thiẽt kế hoạt hình trẽn Flash cán phái quen thuộc. Trong bái táp náy các bán sẽ táo một vông trôn cô máu di chuyển tư trái sáng phái. Các bước được tiến hành như sau 1. Khới đọng chướng trình Flásh nhấp chuọt váo Start Programs Macromedia Flash 5 Flash 5. Microsoft Excel Ẽ Microsoft PowerPoint Internet Explorer Microsoft Outlook w Microsoft Word Outlook Express 1 Snaglt32 Ltti Macromedia Flash 4 Ẽl NPT S Web Books Ijtj Macromedia Flash 5 _77 Or CAD Design Desktop Just Click n See 3D Xara 3D3 Flash 5 _ Flash Licen J Flash Readme I Players Adaptec Easy CD Creator 4 Standalone Player 2. cưá so lám việc xuất hiển vá mớ file mới co ten lá Moviel. Con trướt trẽn thánh thước Timeline đáng ớ keyfráme thứ nhất trẽn Láyerl. TỦ SACH STK - THE GIỚI Đồ HỌA 298 BIÊN SồAN KS PHAM QỦANG HỦY GIAO TRÌNH THIET KE WEB PHAN BAI TẬP - Tự HOC MACROMEDIA FLASH BANG HÌNH ANH CHựONG 14 3. Chon trên trình đơn File Save hay Save As. Sau đó nhấp chuột vao muc File name trong hộp thoai Save As và đất tên cho file mơi là Tween -1 . Sau khi nhấp xong nhấp chuOt vao nut Save. 4. Bay giơ ban hay nhấp chuOt vao cong cu Oval Tool từ bang cong cu hoặc nhấn phím O tren ban phím đe kích hoat cong cu ve nay. Sau đo nhấp chuOt vao cửa so man hình lam việc va keo chuOt cho đến khi ban tao vong tron vừa y. Con tro chuOt se biến đoi thanh hình tron va chữ thập. 5. Ban co the chon mau đe to mau hoạc muon đoi mau cho vong tron thì nhấp chuOt vao hop mau Fill Color chon mOt mau va to mau cho đoi tữơng. Gia sữ ơ đay chung ta chon mau xanh Blue co trong bang mau. TỦ SACH STK - THE GIOI đO hoa 299 BIEN SOẬN KS PHAM QỦANG HỦY GIAO TRÌNH THIET KE WEB PHAN BAI TẬP - Tự HOC MACROMEDIA FLASH BANG HÌNH ANH CHựONG 14 6. Nhấp chuột chon công cu Arrow Tool trong hộp

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.