tailieunhanh - Hướng dẫn học Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 2

Câu 1: Làm rõ luận điểm sau của Hồ Chí Minh là đúng đắn: “Độc lập tự do là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc” ? Trả lời: Độc lập, tự do là khát vọng lớn nhất của các dân tộc thuộc địa. Hồ Chí Minh nói: "Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn; đấy là tất cả những điều tôi hiểu". Trong quá trình tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã tìm hiểu và tiếp nhận những nhân. | Lê Minh Vũ - - Chương 2 - Tư tưởng Hồ Chí Minh Câu 1 Làm rõ luận điểm sau của Hồ Chí Minh là đúng đắn Độc lập tự do là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc Trả lời Độc lập tự do là khát vọng lớn nhất của các dân tộc thuộc địa. Hồ Chí Minh nói Tự do cho đồng bào tôi độc lập cho Tổ quốc tôi đấy là tất cả những điều tôi muốn đấy là tất cả những điều tôi hiểu . Trong quá trình tìm đường cứu nước Hồ Chí Minh đã tìm hiểu và tiếp nhận những nhân tố về quyền con người trong Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của Mỹ Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền năm 1791 của cách mạng Pháp. Từ đó Người đã khái quát và nâng lên thành quyền của các dân tộc Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng dân tộc nào cũng có quyền sống quyền sung sướng và quyền tự do Năm 1919 vận dụng nguyên tắc dân tộc tự quyết thiêng liêng đã được các nước Đồng minh thắng trận trong Chiến tranh thế giới thứ nhất thừa nhận thay mặt những người Việt Nam yêu nước Người gửi tới Hội nghị Vécxây Pháp bản Yêu sách gồm tám điểm đòi các quyền tự do dân chủ cho nhân dân Việt Nam. Bản Yêu sách chưa đề cập vấn đề độc lập hay tự trị mà tập trung vào hai nội dung cơ bản Một là đòi quyền bình đẳng về chế độ pháp lý cho người bản xứ Đông Dương như đối với người châu Âu. Cụ thể là phải xóa bỏ các tòa án đặc biệt dùng làm công cụ khủng bố đàn áp bộ phận trung thực nhất trong nhân dân tức những người yêu nước phải xóa bỏ chế độ cai trị bằng sắc lệnh và thay thế bằng chế độ ra các đạo luật. Hai là đòi các quyền tự do dân chủ tối thiểu cho nhân dân đó là các quyền tự do ngôn luận tự do báo chí tự do lập hội tự do hội họp tự do cư trú. - 1 - Lê Minh Vũ - - Chương 2 - Tư tưởng Hồ Chí Minh Bản Yêu sách đó không được bọn đế quốc chấp nhận. Nguyễn ái Quốc kết luận Muốn giải phóng dân tộc không thể bị động trông chờ vào sự giúp đỡ bên ngoài mà trước hết phải dựa vào sức mạnh của chính dân tộc mình. Trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Hồ Chí Minh xác định mục tiêu Đánh đổ đế quốc chủ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
170    208    2    10-12-2023
29    187    0    10-12-2023
31    162    0    10-12-2023
19    163    0    10-12-2023
37    193    1    10-12-2023
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.