tailieunhanh - Tài liệu: Tuyên ngôn Độc lập

Tuyên ngôn Độc lập 2 tháng 9 năm 1945 là Tuyên ngôn của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nước độc lập do dân làm chủ, thực hiện ba mục tiêu: độc lập, tự do, hạnh phúc. Độc lập là điều kiện để mưu cầu cuộc sống tự do hạnh phúc cho dân. Nó có ý nghĩa chính trị rất to lớn và có sức sống bền vững. | Tuyên ngôn Độc lập - Ý nghĩa to lớn đối với đất nước Tuyên ngôn Độc lập 2 tháng 9 năm 1945 là Tuyên ngôn của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nước độc lập do dân làm chủ thực hiện ba mục tiêu độc lập tự do hạnh phúc. Độc lập là điều kiện để mưu cầu cuộc sống tự do hạnh phúc cho dân. Nó có ý nghĩa chính trị rất to lớn và có sức sống bền vững. Tuyên ngôn Độc lập 2 tháng 9 năm 1945 là Tuyên ngôn của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nước độc lập do dân làm chủ thực hiện ba mục tiêu độc lập tự do hạnh phúc. Độc lập là điều kiện để mưu cầu cuộc sống tự do hạnh phúc cho dân. Nó có ý nghĩa chính trị rất to lớn và có sức sống bền vững. Trong lúc làm cuộc Cách mạng Tháng Tám Việt Nam ở xa Liên Xô trong thế còn đơn độc. Các thế lực phản động lại biết rõ cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là cuộc cách mạng triệt để giành độc lập để đi lên chủ nghĩa xã hội - chủ nghĩa cộng sản từ năm 1940 Tưởng Giới Thạch đã có kế hoạch Hoa quân nhập Việt diệt Cộng cầm Hồ ố Kẻ địch biết và có ý đồ đánh phá như vậy cho nên về nghệ thuật lãnh đạo không thể để chúng có chứng cớ và lấy cớ chống cộng mà đánh phá cách mạng Việt Nam. Từ đó tên nước được đặt theo văn phạm Trung Quốc là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Mục tiêu Độc lập tự do hạnh phúc nghe qua như là cách mạng Việt Nam .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.