tailieunhanh - Giáo trình thực tập dánh giá đất part 4

. Kết quả phân hạng khả năng thích nghi đất đai Phân hạng khả năng thích nghi đất đai được thực hiện theo quy trình đánh giá đất đai. Kết quả này có được là do sự so sánh chất lượng đất đai của các đơn vị bản đồ đất đai với yêu cầu sử dụng đất đai của các kiểu sử dụng đất đai được diễn tả dưới dạng phân cấp yếu tố. | . Kết quả phân hạng khả năng thích nghi đất đai Phân hạng khả năng thích nghi đất đai được thực hiện theo quy trình đánh giá đất đai. Kết quả này có được là do sự so sánh chất lượng đất đai của các đơn vị bản đồ đất đai với yêu cầu sử dụng đất đai của các kiểu sử dụng đất đai được diễn tả dưới dạng phân cấp yếu tố. Trong đánh giá thích nghi của các cây trồng kết hợp trước hết là đánh giá thích nghi cho từng lọai cây trồng sau đó kết hợp lại theo một cơ cấu để thích nghi chung. Một cách tổng quát khả năng thích nghi của một hệ thông cây trồng bao gồm nhiều loại cây trồng thì tổng thích nghi sẽ là cái giới hạn thấp nhất của loại cây trồng đó trong hệ thống. Kết quả phân hạng khả năng thích nghi hiện tại của các kiểu sử dụng đất đai được trình bày trong Hình 2. Trong quá trình đối chiếu khả năng thích nghi của huyện Kế Sách cho thấy trong điều kiện tự nhiên thì hầu hết các vùng ngập sâu và có sự hiện diện của đất phèn thì hầu như không thích nghi với các kiểu sử dụng. Do đó để nâng cấp khả năng thích nghi đòi hỏi phải có những điều kiện để nâng cấp thích nghi. Hai điều kiện quan trong nhất cho nâng cấp thích nghi là phải có biện pháp bao đê và cải tạo phèn. Khi bao đê chống ngập úng và cải thiện phèn bằng cách rữa phèn hay bón vôi sẽ là cho cấp thích nghi được nâng lên. Các điều kiện nâng cấp thích nghi và kết quả nâng cấp thích nghi được trình bày trong phần phụ chương. 31 BẢNG10 TỔNG HỢP THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI HIỆN TẠI ĐVĐĐ LUT 1 LUT 2 LUT 3 LUT 4 LUT 5 LUT 6 1 S3 S3 S3 S3 S2 S3 2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 3 S3 S3 S3 S4 S2 S3 4 S2 S2 S2 S2 S1 S2 5 S3 S3 S3 S4 S2 S3 6 S1 S1 S1 S1 S1 S1 7 S1 S1 S1 S1 S1 S1 8 S3 S3 S3 S4 S2 S3 9 S3 S3 S3 S3 S2 S3 10 S1 S1 S1 S1 S1 S1 11 S1 S1 S1 S1 S1 S1 12 S2 S2 S2 S2 S1 S2 13 S3 S3 S3 S4 S2 S3 14 S3 S3 S3 S4 S2 S3 15 S2 S2 S2 S2 S2 S3 16 S3 S3 S3 S4 S2 S3 17 S3 S3 S3 S4 S2 S3 18 S1 S1 S1 S2 S1 S2 19 S1 S1 S1 S2 S1 S2 20 S3 S3 S3 S4 S2 S3 21 S1 S1 S1 S1 S1 S1 22 S3 S3 S3 S4 S2 S3 23 S2 S2 S2 S1 S2 S2 24 S3 S3 S3 S4 S2 S3 25 S3 S3 S3 S4 S2 S3 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.