tailieunhanh - Giáo trình thực tập dánh giá đất part 3

Mục đích: Giúp cho sinh viên biết cách phân cấp yếu tố thích nghi cho các kiểu sử dụng đất đai. Sinh viên sẽ hiểu được vấn đề thông qua bản phân cấp yếu tố dựa trên cơ sở nào. Lượng hóa yêu cầu sử dụng đất đai thông qua phân cấp yêu tố. Phân cấp yếu tố thường theo các cấp sau: S1- thích nghi cao; S2 – thích nghi trung bình; S3 thích nghi kém; N - không thích nghi. Dựa vào kinh nghiệm thực tế và một số kết quả thí nghiệm thì phân cấp yếu tố. | Bài 5 XÂY DỰNG BẢNG PHÂN CẤP YẾU TỐ CHO CÁC KIỂU SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 1. Mục đích - Giúp cho sinh viên biết cách phân cấp yếu tố thích nghi cho các kiểu sử dụng đất đai. - Sinh viên sẽ hiểu được vấn đề thông qua bản phân cấp yếu tố dựa trên cơ sở nào. 2. Phương pháp - Lượng hóa yêu cầu sử dụng đất đai thông qua phân cấp yêu tố. - Phân cấp yếu tố thường theo các cấp sau S1- thích nghi cao S2 - thích nghi trung bình S3 thích nghi kém N - không thích nghi. - Dựa vào kinh nghiệm thực tế và một số kết quả thí nghiệm thì phân cấp yếu tố là phân chia cấp giá trị của từng yêu cầu sử dụng đất đai phù hợp với những điều kiện chuyên biệt của chất lượng đất đai trong đơn vị bản đồ đất đai. - Dựa vào điều kiện năng suất để phân cấp yêu tố. - Do những yêu cầu sử dụng đất đai khác nhau nên phân cấp yếu tố cũng khác nhau cho từng kiểu sử dụng đất đai. Nên phân cấp yếu tố liên hệ đến ảnh hưởng của một 3. Kết quả đạt được - Bản phân cấp yếu tố thích nghi cho từng kiểu sử dụng đất đai. Thí dụ LUT 1 Cây ăn trái Yêu cầu sử dụng Yếu tố chẩn đoán Phân cấp yếu tố S1 S2 S3 N Nguy hại do phèn Độ sâu xuất hiện tầng phèn không phèn 80 50- 80 50 - Nguy hại do lũ Độ sâu ngập 30 30 - 60 60 - 100 100 Hiện diện nước mặn Thời gian mặn LUT n Yêu cầu sử dụng Yếu tố chẩn đoán Phân cấp yếu tố S1 S2 S3 N 21 Bài 6 PHÂN HẠNG KHẢ NĂNG THÍCH NGHI VÀ PHÂN VÙNG THÍCH NGHI CHO TỪNG KIỂU SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 1. Mục đích - Giúp sinh viên nắm được cách thức đối chiếu giữa yêu cầu sử dụng đất đai với những yếu tố chẩn đoán và bản đồ đơn vị đất đai. Phân hạng khả năng thích nghi đất đai và phân vùng thích nghi cho từng kiểu sử dụng đất đai. Tiến trình tìm ra những khả năng thích hợp có thể được cho kiểu sử dụng đất đai và khả năng cải thiện của những chất lượng đất đai đang có được gọi là đối chiếu. 2. Phương pháp - Khi tiến hành phải thực hiện riêng cho từng chất lượng đất đai kết quả sẽ là tính thích nghi từng phần của đơn vị bản đồ đất đai cho các kiểu sử dụng đất đai và từ đó sẽ tổng hợp lại để đưa đến

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.