tailieunhanh - Đề tài: Chương trình quản lí trường THPT

Hiện nay, công nghệ thông tin đƣợc xem là một ngành mũi nhọn của các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển, tiến hành công nghiệp hóa và hiện đại hoá nhƣ nƣớc ta. Sự bùng nổ thông tin và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ kỹ thuật số, yêu cầu muốn phát triển thì phải tin học hoá vào tất cả các ngành các lĩnh vực. Trong lĩnh vực giáo dục cũng phải có một số công cụ,phần mềm để giúp giáo viên có thể giảng dạy tốt và các em học. | Chương Trình Quản Lý Trường THPT Huỳnh Hồng Hưng Ă J A Đê tài Giáo Viên Hướng Dẫn Nguyễn Văn Danh Nhóm Thực Hiện Huỳnh Hồng Hưng LỚP CDTH0803 27 KHOA Công Nghệ Thông Tin Trang 1 Chương Trình Quản Lý Trường THPT Huỳnh Hồng Hưng I-Phần giới thiệu Giới Thiệu Hiện nay công nghệ thông tin được xem là một ngành mũi nhọn của các quốc gia đặc biệt là các quốc gia đang phát triển tiến hành công nghiệp hóa và hiện đại hoá như nước ta. Sự bùng nổ thông tin và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ kỹ thuật số yêu cầu muốn phát triển thì phải tin học hoá vào tất cả các ngành các lĩnh vực. Trong lĩnh vực giáo dục cũng phải có một số công cụ phần mềm để giúp giáo viên có thể giảng dạy tốt và các em học sinh học phổ thông tiểu học và các sinh viên đại học cao thể hiểu nhanh hơn và thích thú bới môn học. Công nghệ thông tin viết tắt CNTT tiếng Anh Information Technology hay là IT là ngành ứng dụng công nghệ quản lý và xử lý thông tin CNTT là ngành sử dụng máy tính và phần mềm máy tính để chuyển đổi lưu trữ bảo vệ xử lý truyền và thu thập thông tin. Người làm việc trong ngành này thường được gọi là dân CNTT IT specialist hoặc cố vấn quy trình doanh nghiệp Business Process Consultant Ở Việt Nam Khái niệm CNTT được hiểu và định nghĩa trong nghị quyết Chính phủ 49 CP kí ngày 04 08 1993 Công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp khoa học các phương tiện và công cụ kĩ thuật hiện đại - chủ yếu là kĩ thuật máy tính và viễn thông - nhằm tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin rất phong phú và tiềm năng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người và xã hội. Trong hệ thống giáo dục Tây phương CNTT đã được chính thức tích hợp vào chương trình học phổ thông. Người ta đã nhanh chóng nhận ra rằng nội dung về CNTT đã có ích cho tất cả các môn học khác. Với sự ra đời của Internet mà các kết nối băng tần rộng tới tất cả các trường học áp dụng của kiến thức kỹ năng và hiểu biết về CNTT trong các môn học đã trở thành hiện thực. Do vậy à trong việc phát

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.