tailieunhanh - Tìm hiểu về file config.xml trong extension Opera – P.2

Tìm hiểu về file trong extension Opera – .File khởi đầu mà extension sử dụng khi tải file , nhưng nếu muốn sử dụng file khác thì thay đổi phần bên trong. Lưu ý rằng chúng ta có thể chỉ định rõ ràng định dạng mimetype của file (ví dụ text/html, application/xhtml+xml) và chế độ Encoding mặc định, khuyến cáo ở đây là html và utf-8: The Saturday Night Disco Machine This extension will help you to select all the movements you need to know to be the King of Disco. You can select a specific. | Tìm hiểu về file trong extension Opera - File khởi đầu mà extension sử dụng khi tải file nhưng nếu muốn sử dụng file khác thì thay đổi phần content bên trong. Lưu ý rằng chúng ta có thể chỉ định rõ ràng định dạng mimetype của file ví dụ text html application xhtml xml và chế độ Encoding mặc định khuyến cáo ở đây là html và utf-8 widget xmlns http www. w3. org ns widgets id http . org disco version width 600 height 400 name short Disco xml lang en The Saturday Night Disco Machine name description xml lang en This extension will help you to select all the movements you need to know to be the King of Disco. You can select a specific steps sequence and view the associated video. description author href http tony email tony@ Tony Manero author license href http www. opensource. org licenses Licensed under the MIT license license icon src img icon src img width 50 height 50 content src type text html encoding utf-8 widget Thiết lập Preference mặc định Thực tế việc này được thực hiện bằng cách điều chỉnh thành phần preference . Mỗi phần đều phải chứa tên và giá trị khởi tạo mặc định được lưu trữ trong thuộc tính name và value hoặc khóa phần giá trị này bằng cách thêm tùy chọn readonly true . Những thông số này được tổng quát bằng thuộc tính

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.