tailieunhanh - Tên đề tài: Phân tích cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nước ta hiện nay và ích lợi của việc sử dụng cơ cấu nhiều thành phần đó vào phát triển Kinh tế – Xã hội trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở VN.

Tham khảo luận văn - đề án 'tên đề tài: phân tích cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nước ta hiện nay và ích lợi của việc sử dụng cơ cấu nhiều thành phần đó vào phát triển kinh tế – xã hội trong thời kỳ quá độ lên cnxh ở vn.', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. Tên đề tài Phân tích cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nuớc ta hiện nay và ích lợi của việc sử dụng cơ cấu nhiều thành phần đó vào phát triển Kinh tế -Xã hôi trong thời kỳ quá đô lên CNXH ở VN. mả đầu Trên thế giới hiện nay là các quốc gia đang cố gắng xây dựng mô hình kinh tế có sự kết hợp giữa kế hoạch và thị trường mà trong đó cơ cấu kinh tế nhiều thành phần là cốt lõi. Riêng đối với nước ta sau môt thời gian dài duy trì mô hình kinh tế tập trung đã thấy sự không phù hợp của nó. Chính vì vậy năm 1986 Đại hôi Đảng VI đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện nền kinh tế xã hôi nhằm đưa đất nước dần thoát ra khỏi cuôc khủng hoảng vào những năm cuối thập kỷ 80. Đây là cái mốc quan trọng đánh dấu sự ra đời của kinh tế hàng hoá nhiều thàn phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN. Tiếp đó đại hôi Đảng VII VIII IX tiếp tục hoàn thiện và cụ thể hoá bằng các chính sách cơ chế nhằm kiên trì xây dưng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần trong đó giữ vững vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước. Hiện nay nền kinh tế nhiều thành phần nước ta đang trong quá trình chuyển đổi. Các thành phần kinh tế này đan xen vào nhau vừa hợp tác vừa cạnh tranh với nhau luôn vận đông và có sự chuyển hoá trong quá trình phát triển. Phân tích cơ cấu kinh tế nhiều thành phần và ích lợi của nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc phát triển Kinh tế - Xã hôi trong thời kỳ quá đô lên CNXH ở Việt Nam. Biết những mặt mạnh để phát huy và những mặt hạn chế cần khắc phục chúng ta sẽ xây dựng được môt nền kinh tế phát triển hoàn thiện và vững chắc đưa đất nước ra khỏi đói nghèo phát triển toàn diện về mọi mặt sánh nganh cùng các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. - 1 - Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. Bài viết này của em không thể tránh sự thiếu sót em rất mong nhận được sự giúp đỡ của thầy để em .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.