tailieunhanh - Bộ đề thi Kinh tế vi mô

Bộ đề thi kinh tế vi mô có đáp án tổng hợp các câu hỏi, đề thi về kinh tế vi mô được dùng trong các trường đại học giúp sinh viên làm bài tập tham khảo, tổng hợp lại kiến thức và học tập tốt hơn ở môn học này. Tài liệu phù hợp cho các bạn sinh viên tự học ở nhà cũng như tài liệu tham khảo cho các giảng viên dùng để ra bài tập cho sinh viên. Mời bạn đọc tham khảo. | ĐỀ 1 1 Khái niệm nào sau đây không thể lí giải bằng đường giới hạn khả năng sản xuất PPF a Cung cầu. c Sự khan hiếm. b Quy luật chi phí cơ hội tăng dần. d Chi phí cơ hội 2 Chính phủ các nước hiện nay có các giải pháp kinh tế khác nhau trước tình hình suy thoái kinh tế hiện nay vấn đề này thuộc về a Kinh tế vi mô chuẩn tắc c Kinh tế vĩ mô thực chứng b Kinh tế vĩ mô chuẩn tắc d Kinh tế vi mô thực chứng 3 Qui luật nào sau đây quyết định dạng của đường giới hạn khả năng sản xuất a Qui luật năng suất biên giảm dần c Qui luật cầu b Qui luật cung d Qui luật cung - cầu 4 Các hệ thống kinh tế giải quyết các vấn đề cơ bản sản xuất cái gì số lượng bao nhiêu sản xuất như thế nào sản xuất cho ai xuất phát từ đặc điểm a Nguồn cung của nền kinh tế. c Tài nguyên có giới hạn. b Đặc điểm tự nhiên d Nhu cầu của xã hội 5 Doanh nghiệp trong ngành cạnh tranh độc quyền cạnh tranh với nhau bằng việc a Bán ra các sản phẩm riêng biệt nhưng có thể thay thế nhau b Bán ra sản phẩm hoàn toàn không có sản phẩm khác thay thế được c Bán ra các sản phẩm có thể thay thế nhau một cách hoàn toàn d Cả ba câu đều sai 6 Đường cầu của doanh nghiệp trong ngành cạnh tranh độc quyền a Là đường cầu dốc xuống từ trái sang phải c Là đường cầu của toàn bộ thị trường b Là đường cầu thẳng đứng song song trục giá d Là đường cầu nằm ngang song song trục sản lượng 7 Trong mô hình đường cầu gãy The kinked demand curve model tại điểm gãy của đường cầu khi doanh nghiệp có chi phí biên MC thay đổi thì a Giá P tăng sản lượng Q giảm c Giá P không đổi sản lượng Q giảm b Giá P tăng sản lượng Q không đổi d Giá P và sản lượng Q không đổi 8 Trong mô hình đường cầu gãy The kinked demand curve model khi một doanh nghiệp giảm giá thì các doanh nghiệp còn lại sẽ a Giảm giá c Không biết được b Không thay đổi giá d Tăng giá 9 Hiện nay chiến lược cạnh tranh chủ yếu của các xí nghiệp độc quyền nhóm là a Cạnh tranh về quảng cáo và các dịch vụ hậu mãi c Cạnh tranh về giá cả b Cạnh tranh về sản lượng d Các câu trên đều sai 10 Đặc điểm cơ

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.