tailieunhanh - Đề tài: “KINH TẾ NHÀ NƯỚC VÀ VAI TRÒ CHỦ ĐẠO TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: “kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. PHẦN MỞ ĐẦU Nước ta bắt dầu dổi mới nền kinh tế từ những năm chín mươi cho đến nay đã qua mười năm .Trong dó vai trò chủ đạo dẫn dắt điều tiết nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần của kinh tế Nhà nước luôn được Đảng quan tâm coi trọng và đã đạt được những thành tựu bước đầu rất khả quan cả trong lĩnh vực kinh tế chính trị xã hôi cả đường lối đối nôi và đối ngoại của đất phát triển nền kinh tê theo định hướng XHCN trong Nghị quyết Đại hôi Đảng IX đã khẳng định chủ trương nhất phát triển nền kinh tế nhiều thành phần các thành phần kinh tế kinh doanh theo pháp luật cùng phát triển lâu dài hợp tác cạnh tranh lành mạnh trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo và quuyết định kinh tế Nhà nước cùng kinh tế tập thể trở thành cơ sở vững chắc của nền kinh tế quốc dân và môt lần nữa nhấn mạnh nhiệm vụ Tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế Nhà nước để thực hiện tốt vai trò chủ đạo nền kinh tế . Có như thế mới phát huy được đặc diểm của kinh tế XHCN Nhằm thể hiện rõ vai trò của thành phần kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hôi chủ nghĩa đòi hỏi kinh tế Nhà nước phải đổi mới để giữ vững vai trò chủ đạo thúc đẩy các thành phần kinh tế khác cùng phát triển. Vì vậy việc nghiên cứu những giải pháp để phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hôi chủ nghĩa ở Việt nam hiện nay là hết sức quan trọng. Với tầm quan trọngcủa nó em đã chọn đề tài KINH TẾ NHÀ Nước YÀ YAI TRÒ CHỦ ĐẠO TRONG NEN kinh TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM 1 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. Ngoài phần mở đàu và phần kết luận Đề tài bao gồm Ch-ơngl Vai trò của Kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN 1- 1 Kinh tế Nhà nước Kinh tế Nhà nước có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường Chư-ng2 Kinh tế Nhà nước ở nước ta hiện nay 2- 1 Những thành tựu đã đạt dược .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.