tailieunhanh - Chemistry and Technology of Polyols for Polyurethanes

Polyurethane rst fi tổng hợp do tiến sĩ Otto Bayer, vào năm 1937, tại IG Farbenindustrie (Đức), phản ứng của các polyester diol với diisocyanate một, mở ra một cách mới trong hóa học phân tử: đó là tổng hợp của polyme một phản ứng mới, được gọi là polyaddition phản ứng. Polyurethanes, có một lịch sử tương đối ngắn, nhẹ hơn 65 năm, đã trở thành một trong các nhóm năng động nhất của polymer, và sử dụng của họ bao gồm thực tế tất cả các elds fi của các ứng dụng polymer - bọt, chất đàn hồi, nhựa nhiệt, thermorigids, chất kết dính, sơn,. | Chemistry and Technology of Polyols for Polyurethanes Mihail lonescu Rapra Technology Limited Shawbury Shrewsbury Shropshire SY4 4NR United Kingdom Telephone 44 0 1939 250383 Fax 44 0 1939 251118 http First Published in 2005 by Rapra Technology Limited Shawbury Shrewsbury Shropshire SY4 4NR UK 2005 Rapra Technology All rights reserved. Except as permitted under current legislation no part of this publication may be photocopied reproduced or distributed in any form or by any means or stored in a database or retrieval system without the prior permission from the copyright holder. A catalogue record for this book is available from the British Library. ISBN 978-1-84735-035-0 Typeset printed and bound by Rapra Technology .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
239    88    1    29-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.