tailieunhanh - Đề tài : ''Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội, sự vận dụng của Đảng ta trong đổi mới đất nước'' .

Việt Nam trong sự phát triển của Đông Á và Đông Nam Á, hay nói rộng hơn là vòng cung Châu Á-Thái Bình Dương, hiện nay đang thu hút được nhiều người trong giới lãnh đạo và giới kinh doanh trên thế giới. vì sao Việt Nam có sự chú ý đó? chắc ch8án Việt Nam đã và đang tiến hành công cuộc đổi mới một cách toàn diện và ngày cảng sâu sắc về cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng xã hội. | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. Tiểu luận Triết học LỜI NÓI ĐẦU Việt Nam trong sự phát triển của Đông Á và Đông Nam Á hay nói rộng hơn là vòng cung Châu Á-Thái Bình Duơng hiện nay đang thu hút đuợc nhiều nguời trong giới lãnh đạo và giới kinh doanh trên thế giới. Vì sao Việt Nam có sự chú ý đó chắc chắn là do Việt Nam đã và đang tiến hành công cuộc đổi mới một cách toàn diện và ngày càng sâu sắc về cơ sở hạ tầng và kiến chúc thuợng tầng xã hội. Trong quá trình phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo định huớng xã hội ở nuớc ta cần vận dụng và quán triệt quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thuợng tầng. Cơ sở hạ tầng là kết cấu kinh tế đa thành phần trong đó có thành phần kinh tế quốc doanh tập thể và nhiều thành kinh tế khác nhau. Tính chất đan xen - quá độ về kết cấu của cơ sở kinh tế vừa làm cho nền kinh tế sôi động phong phú vừa mang tình phức tạp trong quá trình thực hiện định huớng xã hội. Đây là một kết cấu kinh tế năng động phong phú đuợc phản chiếu trên nền kiến trúc thuợng tầng và đặt ra đòi hỏi khách quan là nền kiến trúc thuợng tầng cũng phải đổi mới để đáp ứng đòi hỏi của cơ sở kinh tế. Nhu vậy kiến trúc thuợng tầng mới có sức mạnh đáp ứng đò hỏi của cơ sở hạ tầng. Đã có rất nhiều văn kiện trính trị và luận văn khoa học đề cập sâu sắc về công cuộc đổi mới này. Vì vậy với tu cách là một sinh viên còn trên giảng đuờng em chỉ mong bài viết này có thể nêu một số vấn đề có tính chất khái quát về công cuộc đổi mới này và thấy đuợc sự vận dụng của Đảng ta trong công cuộc đổi mới đất nuớc ở Việt Nam. Qua đó em mạnh dạn nhận đề tài Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội sự vận dụng của Đảng ta trong đổi mới đất nước . 1 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. Tiểu luận Triết học Do thời gian sưu tầm tài liệu không nhiều và trình độ nhận thức của em còn hạn chế bản thân em lại là người Laos .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.