tailieunhanh - Quá trình hình thành giáo trình hướng dẫn tạo ra một hiệu ứng ánh sáng từ shape tool và gradient tool p1

Sau đó, tôi cứ nghĩ rằng nó sẽ là một ý tưởng tốt đẹp để làm điều đó trong Photoshop. So in this tutorial I will show you an easy, and very fast way, to create a light painting in Photoshop. Như vậy, trong hướng dẫn này tôi sẽ cho bạn thấy một cách dễ dàng, và rất nhanh cách, để tạo ra một ánh sáng sơn trong Photoshop. Step 1 Bước 1 Create a new document and place the photo, you can download: Tạo một tài liệu mới và để các hình ảnh, bạn có thể tải về: . | Quá trình hình thành giáo trình hướng dẫn tạo ra một hiệu ứng ánh sáng từ shape tool và gradient tool Then I thought it would be a nice idea to do that in Photoshop. Sau đó tôi cứ nghĩ rằng nó sẽ là một ý tưởng tốt đẹp để làm điều đó trong Photoshop. So in this tutorial I will show you an easy and very fast way to create a light painting in Photoshop. Như vậy trong hướng dẫn này tôi sẽ cho bạn thấy một cách dễ dàng và rất nhanh cách để tạo ra một ánh sáng sơn trong Photoshop. Step 1 Bước 1 Create a new document and place the photo you can download Tạo một tài liệu mới và để các hình ảnh bạn có thể tải về Step 2 Bước 2 Here I placed a second image. Ở đây tôi đặt một hình ảnh thứ hai. I will use it to create the light effects. Tôi sẽ sử dụng nó để tạo ra hiệu ứng ánh sáng. Step 3 Bước 3 With the Pen Tool P create a path for one of the figures. Với Công cụ Bút P tạo ra một con đường cho một trong những con số. Step 4 Bước 4 Select the Brush Tool B and go to Window Brushes or F5 to create our brush. Chọn Công cụ Brush B và đi đến cửa sổ chổi hay F5 để tạo brush của chúng tôi. Use 8px for the diameter and select Dual Brush and Other Dynamics. Sử dụng 8px cho các đường kính và chọn Dual Brush và Dynamics khác. Follow the image below for reference. Làm theo những hình ảnh dưới đây để tham .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.