tailieunhanh - Đề tài: Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước là giải pháp cơ bản để đổi mới hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước hiện nay

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước là giải pháp cơ bản để đổi mới hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước hiện nay', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. ĐỂ CƯƠNG KINH TẾ CHÍNH TRỊ Đề tài Cổ phần hoá doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế Mở đầu đặt vấn đề về tính tất yếu của vấn đề cổ phần hoá Đòi hỏi của lí luận Đòi hỏi của thực tiễn Căn cứ vào chủ trương đường lối và chính sách của Đảng và Nhà nước Nội dung I. Chủ lí luận của nghĩa Marx-Lenin về sở hữu và các thành phần kinh tế 1 Bản chất của sở hữu 2 Vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước Bản chất của thành phần kinh tế Nhà nước Đặc điểm vai trò của kinh tế Nhà nước .Về sở hữu .Về các ngành kinh tế mũi nhọn .Về hướng phát triển II. Doanh nghiệp Nhà Nước thưc trang và vấn đề đàt ra 1 Vai trò của doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế nước ta hiện nay 2 Thực trạng hoạt đông của hệ thống doanh nghiệp Nhà nước Thực trạng hoạt đông của các doanh nghiệp Nhà nước Nguyên nhân của tình trạng trên Những vướng mắc cần giải quyết III. Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước là giải pháp cơ bản để đổi mới hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước hiện nay 1. Các quan điểm về cổ phần hoá của Đảng Công sản Việt Nam 2 Tình trạng cổ phần hoá ở Việt Nam hiện nay Bản chất của cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước Quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam Những giải pháp thúc đẩy quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước Kết luận Rút ra kết quả chủ yếu của đề án đã đề cập và kiến nghị của cá nhân về vấn đề cổ phần hoá. 1 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. MỞ ĐẦU Kinh tế Nhà nước mà thành phần chủ yếu là các doanh nghiệp Nhà nước DNNN đang đóng một vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân hiện nay .Nhưng bên cạnh những thành tựu và đóng góp to lớn của các DNNN trong suốt quá trình phát triển của nền kinh tế nước ta thì hiện nay các DNNN đang phải đối đầu với nhiều khó khăn thử thách như tình trạng làm ăn thua lỗ công nghệ lạc hậu sức cạnh tranh trên thị trường kém yếu kém trong quản .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.