tailieunhanh - Quá trình hình thành giáo trình hướng dẫn tạo movie clip trong classic tween p9

Tham khảo tài liệu 'quá trình hình thành giáo trình hướng dẫn tạo movie clip trong classic tween p9', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Nháp chọn tiếp trên trình đơn Modify Break Apart có the nhấn nhóm phím to hợp Ctrl B đê tấch ky tự thấnh đói tượng. Nhấp chọn vấó trình đơn Insert New Symbol đê tấó mót Móviê Clip khấc vơi cấc thuóc tính như tróng hình sau Kêó graphic có tên Logo-Vong hiên thị tróng cửa só thư viên vấó tróng vung lấm việc. Ban hấy di chuyên Sấó chó điêm khai bấó cua hai đói tương nấm trung lên nhấu. THE GIỚI ĐỒ HỌA - TỦ SACH STK 49 GIAỒ trình điện Tử SỬ DUNG FLASH THIET KE WEB - Tự HOC MACROMEDIA FLASH BANG HÌNH ANH BIEN SOAN KS PHAM QUANG HUY Nháp chuột váo frame thứ 210 vá nhán phím F6. Nhấp phái chuột trở lái keyframe thứ nhất vá chộn lệnh Create Motion Tween xuất hiện trong trình đởn. Nháp chộn tiệp tren trình đởn Window Panels Frame trong báng Frame nháp chộn CW quáy thệộ chieu kim động hộ-Clộckwise trộng tuy chộn Rotate vá nháp giá trị lá 1 váộ trộng hộp times. Nháp phím Enter đe xem độán phim dien hộát. Frame sT Instance 1- Effect E Framefl Sound Label Frame Label Tweening Easing Rotate Motion ũ None 1 None Auto th Tweening Easing Rotate Options ỹ Synchronize Snap Báy giở bán se táộ rá nut đieu khiển độán phim báng cách nhấn phím tổ hởp Ctrl F8 đe táộ rá symbộl nut. Chộn các thuộc tính như hình sáu trộng hộp thộái Symbol Properties. THÊ giới đồ hoa - TU sAch stk 50 GIAO trình điện Tự sự DUNG FLASH THIET KE WEB - Tự HOC MACROMEDIA FLASH BANG HÌNH ANH BIEN SOAN KS PHAM QUANG HUY Symbol Properties E Name 1Nut dieu khienl OK Behavior c Movie Clip Cancel N Button c Graphic Help 1 Nhấp chon công cu Rectangle Tool và nhấp chon vào vung công cu bo sung Rounded Rectangle Radius. Nhàp già trị là 100 vào trong hộp thoai Rectangle Settings để làm bo tron càc goc củà hình chữ nhàt. Bày giờ bàn hày vể vào trong hình chữ nhàt để tào thành nut như sàu Nháp chuọt vào nut Scenel để trờ vể giào diên chính củà Flàsh. Nhấp chuot vào Làyerl và đoi tên lài thành Layer Nut 3D nhấp chuot vào fràme 30 và nhấn phím F5 đê thêm mọt dày càc fràme trong. THÊ giới đồ hoa - TU sAch stk 51 .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
287    218    2    10-12-2023
170    208    2    10-12-2023
13    208    0    10-12-2023
40    196    0    10-12-2023
9    165    0    10-12-2023
24    160    0    10-12-2023
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.