tailieunhanh - Đề tài: "Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay"

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: "cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp việt nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. LỜI MỞ ĐẦU Hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay là một xu thế khách quan. Trong hơn một thập kỷ lại đây xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới có gia tăng mạnh mẽ gắn hiền với sự phát triển của khoa học - công nghệ sự gia tăng hàng loạt vấn đề toàn cầu nhu môi truờng dân số. Sự gia tăng mạnh mẽ của toàn cầu hoá kinh tế đặt ra yêu cầu khách quan đòi hỏi các quốc gia phải có chiến luợc hội nhập phù hợp vào nền kinh tế thế giới và khu vực. Trong bối cảnh này không thể phát triển nếu nhu không mở cửa hội nhập. Việt Nam đang trong quá trình đổi mới chuyển sang phát triển nền kinh tế thị truờng theo định huớng xã hội chủ nghĩa. Việc đẩy mạnh tham gia hội nhập vào nền kinh tế thế giới và khu vực là một vấn đề quan trọng của công cuộc đổi mới. Tuy nhiên hội nhập sẽ đón nhận đuợc những cơ hội thuận lợi phát triển song kinh tế Việt Nam sẽ phải đối mặt với các thách thức. Nhằm nâng cao tu duy hiểu biết vấn đề kinh tế nên em đã chọn đề tài Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay Bài tiểu luận gồm Phần I. Lời mở đầu Phần II. Nội dung. A. Cơ hội của doanh nghiệp Việt nam trong quá trình hội nhập quốc tế. 1. Chính sách của Đảng và Nhà nuớc. 2. Sử dụng tài nguyên nhân lực dồi dào. 3. Lợi thế an toàn trong khu vực để kinh doanh . B. Những thách thức đặc ra trong quá trình hội nhập. 1. Trình độ phát triển so với quốc tế. 2. Tình hình nền kinh tế thị truờng hiện tại. 3. Vấn đề cải cách chính sách. Phần III. Kết luận. 1 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. NỘIDUNG Trên thực tế kinh tế Việt Nam đã hội nhập kinh tế quốc tế nhưng mức độ và quy mô còn hạn chế. Do nhu cầu phát triển nền kinh tế hiện tại và tỏng tương lai cũng như xu thế phát triển chung của thế giới đã đến lúc chúng ta cần đánh gái lại một số thuận lợi và khó khăn đặt ra đối với việc đẩy nhanh quá trình hội nhập

TỪ KHÓA LIÊN QUAN