tailieunhanh - Quá trình hình thành giáo trình hướng dẫn tạo movie clip trong classic tween p8

Tham khảo tài liệu 'quá trình hình thành giáo trình hướng dẫn tạo movie clip trong classic tween p8', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | THIET KE WEB - Tự HOC MACROMEDIA FLASH BANG HÌNH ANH BIEN SOAN KS PHAM QUANG HUY TAO NUT 3 CHIEU 3D CHUYEN động QUANH KHOI KY Tự VONG trộn Trong phần thực hành này ban sẽ lấy một đối tượng chuyển động được tạo ra trong chương trình 3D sau đố đưa kẽt quà vào trong chựợng trình Flash đẽ tạo thẽm phàn chuyển động cho đoi tương. Chương trình thương dung để tao đoi tương chữ 3D thong dung nhất là chương trình Xara 3D va COOL 3D. Tư 2 chương trình này ban co thể chon nhiẽu kiểu chư 3D mong muon sau đo xuất ra vơi định dang Animated GIF .gif . Bươc cuoi cung ban import nhập filể này vào trong Flash thành mọt đoan phim Moviể Clip. Bày giơ ban hày tiểh hành thưc hiển thểo càc bươc sau đày Già sử ban đà tao xong chuoi ky tư chuyển đông vơi trang thài làc qua làc lai trong chương trình Xara 3D4 và lưu thành filể Animatẽd GIF như hình bển dươi. THÊ giới đO hoa - TU sAch stk 42 GIAO trình điện Tự sự DUNG FLASH THIET KE WEB - Tự HOC MACROMEDIA FLASH BANG HÌNH ANH BIEN SOAN KS PHAM QUANG HUY Trở vê chưởng trình Flash nêu ban chưa khởi động chưởng trình này hay khởi động no lên . Nhap chộn trên trình đởn Insert New Symbol trong hộp thoai Symbol Properties xac định cac thuộc tính như sau Sau độ ban chộn tiếp trên trình đởn File Import đê nhập file Animated GIF ở trên trộng hộp thộại Import chộn đưởng dan va thư muc cua filê can đưa vaộ. Sau khi chộn xộng nhấp chuột vaộ nut Open. File Edit View Insert Modify Text Control Win New Ctrl N Open. Ctrl O Open as Library. Open as Shared Library. Ctrl Shift O Close ctrl w Save ctrl s Save As. Ctrl Shift S Revert X 7 Import. . Ctrl R Export Movie. Export Image. Ctrl Alt Shift S Publish Settings. Ctrl Shift F12 Publish Preview Publish Shift F12 Khi độ ban sê thấy một day kêyframê xuất hiên trộng vung lam việc nhấn phím Enter đê xêm chuyển động. THÊ giới đồ hoa - TU sAch stk 43 GIAO trình điện Tự sự DUNG FLASH THIET KE WEB - Tự HOC MACROMEDIA FLASH BANG HÌNH ANH BIEN SOAN KS PHAM QUANG HUY Bây giờ ban sê tao tiep một đoạn .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.