tailieunhanh - Giáo trình hướng dẫn tạo ảnh cưới nghệ thuật bằng cách sử dụng transfrom selection p2

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hướng dẫn tạo ảnh cưới nghệ thuật bằng cách sử dụng transfrom selection p2', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ỄLỀ. 111 - IL -Ù I I ỉ L-l -I ÍIÍỀ mt R 7 ỈẼÍt â ííìầ r ia t R ÍT ẾỀ Ạ 6. Bấm Ctrl Alt chọn vùng sáng của hình và tạo 1 Layer mới và fill màu mã FBF8D7 trên Layer vừa tạo chế độ hòa trộn là softlight opacity 50 7. Tạo 1 lớp Color Balance đánh dấu Midtones thông số -12 -18 -12 các layer lại và chuyển sang chế độ Lab bằng cách vào Image- Mode- Lab Color tiếp đó vào Menu Image - Apply Image- chọn kênh a Blending là Tiếp đó tạo 1 lớp Curves chỉnh kênh b như .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.