tailieunhanh - Quá trình hình thành giáo trình hướng dẫn tạo movie clip trong classic tween p7

Trong phần thực hành này bạn sẽ lấy một đối tượng chuyển động được tạo ra trong chương trình 3D, sau đó đưa kết quả vào trong chương trình Flash để tạo thêm phần chuyển động cho đối tượng. Chương trình thường dùng để tạo đối tượng chữ 3D thông dụng nhất là chương trình Xara 3D và COOL 3D. Từ 2 chương trình này bạn có thể chọn nhiều kiểu chữ 3D mong muốn sau đó xuất ra với định dạng Animated GIF (*.gif). Bước cuối cùng bạn import (nhập) file này vào trong Flash thành một đoạn phim. | THIET KE WEB - Tự HOC MACROMEDIA FLASH BANG HÌNH ANH BIEN SOAN KS PHAM QUANG HUY TAO HIỆU ựNG DANG SONG MỜ TREN kY Tự Co nhiêu cách tạo hiệu ứng trên chuỗi ky tự thông qua các chương trình Swish hay Flax rất nỗi tiếng Tu sách STK sê biên soạn tái liệu hương dán trong đáu nám 2002 trong bái thực hánh náy bán sê dung hiệu ứng biên dáng đoi tương ván bán tứ Flásh đê táo rá đoán phim hiên thị chuoi ky tự mong muon. Mác dáu viêc thực hánh trên Flásh kho thực hiên hơn so vơi hái chương trình nêu trên nhựng quá thực hánh các bán sê hiêu ro hơn vơi các cong cu củá Flásh bán háy lám thêo các bựơc hựơng dán sáu đáy Khơi động chựơng trình Flásh khi đo bán sê lám viêc trên một filê mơi hoán toán. Báy giơ bán háy nháp chon trên trình File Save đê lựu UNGKYTU trong họp thoái Save As. Nháp chon cong cu Text Tool trong báng cong cu vá chon máu to cho ky tự trong hop máu Fill Color lá máu xám vơi giá trị máu hêXá lá C0C0C0. filê náy vơi tên lá HIEU- Nháp váo mọt ky tự mong muon vơi các thuOc tính nhự sáu THÊ giời đồ hoa - TU sAch stk 24 GIAO trình ĐIÊN Tự sự DUNG FLASH Đe tạo cho ky tự biến dạng theo cách chuyển động Shape bạn phải chuyển đổi ky tự trở thành đổi tưởng báng cách chộn trển trình đởn Modify Break Apart. Nháp chon váo frame thư 10 vá nhấn phím F6 để them frame chuyển động. Nháp chon váo keyfráme 10 náy sáu đo chon máu to cho đoi tưởng lá máu đen. Dung các đưởng guideline để xác định vị trí cuoi cung củá đoi tưởng tái keyfráme thư 10 náy. Nháp chuọt trở lái vị trí keyfráme đáu tiển vá dung cong cung Arrow Tool để chon cong cu Scale. Sáu đo keo kích thưởc củá đoi tưởng lởn hởn kích thưởc bán đáu. THE GIỚI ĐỒ HỌA - TỦ SACH STK 25 GIAỒ trình điện tử SỬ DUNG FLASH THIET KE WEB - Tự HOC MACROMEDIA FLASH BANG HÌNH ANH BIEN SOAN KS PHAM QUANG HUY Nhân phím Enter để kiểm tra đối tượng chuyển động. Khi đối tượng chuyển động sẽ biến đối tư mâu xâm sang mâu đen. Bây giô ban sẽ tao tiếp câc ky tự khâc trẽn Layer khâc. Câch thực hiển cung tượng tự như trẽn nhưng sẽ .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.