tailieunhanh - Đề tài: "Phân tích những nội dung và tiền đề của công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở nước ta hiện nay”

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: "phân tích những nội dung và tiền đề của công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở nước ta hiện nay”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. LỜI NÓI ĐẦU Từ Đại hội Đảng lần thứ VIII đến nay Đảng ta luôn xác định công nghiệp hoá là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ. Thực hiện nhiệm vụ đó trong những năm qua nhất là những năm đổi mới chúng ta đã thu được nhiều thành tựu quan trọng tạo ra thế và lực mới chuyển sang một thời kỳ phát triển cao hơn đẩy tới một bước công nghiệp hoá nước nhà. Tuy nhiên trong quá trình công nghiệp hoá những năm trước đây do nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân nóng vội chủ quan đốt nóng giai đoạn chúng ta đã mắc phải một số khuyết điểm sai lầm mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VI và thứ VII đã vạch ra. Muốn tiếp tục phát huy thành tích khắc phục yếu kém đẩy lùi nguy cơ tụt hậu về kinh tế sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng một nước nghèo cải thiện đời sống nhân dânm tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh củng cố vững chắc độc lập và chủ quyền quốc gia tạo điều kiện cho lực lượng sản xuất ra đời phù hợp với quan hệ sản xuất mới thì không còn con đường nào khác là chúng ta phải đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá. Vấn đề công nghiệp hoá hiện đại hoá là một vấn đề rất rộng bao hàm nhiều mặt nội dung. Trong phạm vi bài viết này em xin đề cập đến các nội dung sau I. Sự cần thiết phải tiến hành công nghiệp hoá - hiện đại hoá. 1. Công nghiệp hoá là xu hướng mang tính quy luật của các nước đi lên từ nền sản xuất nhỏ lên nền sản xuất lớn. 2. Tính tất yếu phải tiến hành đổng thời công nghiệp hoá và hiện đại hoá của nước ta và một số định nghĩa II. Một số vấn đề về thực tiễn và lý luận trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại hoá. 1. Lý luận a. Điều kiện và hoàn cảnh. b. Những thuận lợi và khó khăn khi tiến hành. 1 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. c. Phương hướng mục tiêu nôi dung của công nghiệp ở Việt Nam. d. Những yêu cầu nảy sinh khi thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở Việt Nam. 2. Thực tiễn.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.