tailieunhanh - Giáo trình hướng dẫn tạo ảnh cưới nghệ thuật bằng cách sử dụng transfrom selection p1

6. Bấm Ctrl+Alt+~ chọn vùng sáng của hình, và tạo 1 Layer mới và fill màu mã #FBF8D7 trên Layer vừa tạo chế độ hòa trộn là "softlight", opacity 50% Tạo 1 lớp Color Balance, đánh dấu Midtones thông số -12, -18, -12 các layer lại và chuyển sang chế độ Lab bằng cách vào Image- Mode- Lab Color, tiếp đó vào Menu Image -Apply Image- chọn kênh a, Blending là "softlight", opacity=60% | Giáo trình hướng dẫn tạo ảnh cưới nghệ thuật bằng cách sử dụng transfrom selection 1. Mở hình ra và tạo 1 lớp Color Balance chỉnh trên Midtones thông số 28 50 -25 Ta sẽ được hình .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.