tailieunhanh - Giáo án HÌnh học 12 ban tự nhiên : Tên bài dạy : KIỂM TRA CHƯƠNG I ĐÁP ÁN

Nhận biết Chủ đề TNKQ TL Khái niệm về khối đa diện. (2 tiết) Phép xứng đối 1 qua 0,5 0,5 1,0 0,5 1,5 0,5 1 1 1 1 TNKQ TL 1 TNKQ TL Thông hiểu Vận dụng Tổng mp,sự bằng nhau . (4 tiết) Phép vị tự 1 và sự đồng 1 1 | KIỂM TRA CHƯƠNG I ĐÁP ÁN Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Khái niệm về khối đa diện. 2 tiết 1 1 5 1 0 5 Phép đối xứng qua mp sự bằng nhau . 4 tiết 1 0 5 1 0 5 1 1 0 1 0 5 Phép vị tự và sự đồng dạng. 3 tiết 1 0 5 1 0 5 1 Thể tích của khối đa diện. 1 1 1 1 1 3 tiết 0 5 0 5 1 5 Tổng 10đ PHẦN I Trắc nghiệm khách quan 4đ Mỗi câu trả lời đúng được 0 5đ Câu 1 NB Cho khối chóp có đáy là các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng A. Số cạnh của khối chóp bằng n 1 B. Số mặt của khối chóp bằng 2n C. Số đỉnh của khối chóp bằng 2n 1 D. Số mặt của khối chóp bằng số đỉnh của nó. Câu 2 NB Phép đối xứng qua mặt phẳng P biến đường thẳng d thành đường thẳng d cắt d khi và chi khi A. d cắt P B. d nằm trên P C. d cắt P nhưng không vuông góc với P D. d không vuông góc với P 2 Câu 3 NB Số mặt đối xứng của hình lập phương là Câu 4 NB Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào đúng A. Phép vị tự biến mặt phẳng thành mặt phẳng song song với nó B. Phép vị tự biến mặt phẳng qua tâm vị tự thành chính nó C. Không có phép vị tự nào biến hai điểm phân biệt A và B thành chính nó D. Phép vị tự biến đường thẳng thành đường thẳng song song với nó. Câu 5 TH Cho phép vị tự tâm O biến điểm A thành điểm B biết OA đó tỉ số vị tự là bao nhiêu A. 2 B. -2

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.