tailieunhanh - LUẬN VĂN: Phát triển Kinh tế Đối ngoại của Cămpuchia trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực

Tính cấp thiết của đề tài Kinh tế Đối ngoại Cămpuchia là lĩnh vực rất quan trọng đóng góp cho sự phát triển của Cămpuchia nói chung và nền kinh tế Cămpuchia nói riêng. Hiện nay quá trình toàn cầu hoá là một xu thế phát triển và tất yếu của tất cả các quốc gia trên thế giới. Theo xu thế phát triển đó, Cămpuchia đã gia nhập 2 tổ chức lớn trên thế giới đó là: Hiệp hội các nước Đông Nam á (ASEAN) và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) với mục đích đẩy nhanh. | LUẬN VĂN Phát triển Kinh tế Đối ngoại của Cămpuchia trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực Lời mở đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài Kinh tế Đối ngoại Cămpuchia là lĩnh vực rất quan trọng đóng góp cho sự phát triển của Cămpuchia nói chung và nền kinh tế Cămpuchia nói riêng. Hiện nay quá trình toàn cầu hoá là một xu thế phát triển và tất yếu của tất cả các quốc gia trên thế giới. Theo xu thế phát triển đó Cămpuchia đã gia nhập 2 tổ chức lớn trên thế giới đó là Hiệp hội các nước Đông Nam á ASEAN và Tổ chức Thương mại Thế giới WTO với mục đích đẩy nhanh sự phát triển của đất nước. Cùng với sự ưu đãi và những thuận lợi mà ASEAN và WTO mang lại Cămpuchia cũng đang phải đối mặt với những thách thức cũng như những bất lợi do tác động 2 chiều của quá trình hội nhập. Xuất phát từ sự cần thiết đó đề tài Phát triển Kinh tế Đối ngoại của Cămpuchia trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực được chọn làm chuyên dề thực tập tốt nghiệp. 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài - Phân tích những thuận lợi và bất lợi mà Cămpuchia đã được hưởng và phải đối mặt do việc hội nhập ASEAN và WTO đem lại. - Phân tích Kinh tế Đối ngoại của Cămpuchia trước và sau khi gia nhập ASEAN và WTO. - Đề xuất một số phương hướng đối với Cămpuchia nhằm đẩy mạnh sự phát triển Kinh tế Đối ngoại trong quá trình hội nhập nền kinh tế quốc tế và khu vực. 3. Phạm vi nghiên cứu - Nền kinh tế Cămpuchia trước và sau khi giai nhập ASEAN và WTO. - Thời gian nghiên cứu chủ yếu từ năm 1995 đến nay. 4. Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu trên cơ sở tư duy của Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử. Các phương pháp cụ thể được sử dụng là Phương pháp thống kế phân tích tổng hợp và khái quát hoá . 5. Đóng góp của đề tài -I- Cho biết cụ thể những thuận lợi và bất lợi của Cămpuchia sau khi gia nhập ASEAN và WTO. -I- Cho biết về tình hình thực hiện CEPT của Cămpuchia. -I- Cho biết thực trạng Kinh tế Đối ngoại của Cămpuchia trong thời gian trước khi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN