tailieunhanh - Phun Công Nghiệp Vườn Ươm phần 8

Tham khảo tài liệu 'phun công nghiệp vườn ươm phần 8', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 3. Ký thuật dưa nước vào rãnh Đê tiết kiệm nước và nước thấm đều theo chiều ngang và chiẽu sâu tìí đầu rãnh đến cuối rãnh lưu lượng đưa nước vào rãnh phải giảm dần vã chiều sâu nước trong rãnh phải được khống chế. Trường hợp có các công cụ khổng chế lưu lượng vào rãnh như các xi phông tưới các cống tưới nhỏ điều chinh bàng cách giảm dần độ mở các cống hay giảm dần số lượng xi phông đưa nước vào rãnh. Để đạt các trị số qui định qr hr như nêu ở bảng 3-9. Trường hợp không có thiết bị đưa nưôc vào rãnh thì chiều sâu lớp nước đưa vào rãnh đạt 1 2 - 3 4 chiều sâu rãnh và khi nước chảy đến 9 10 độ dài rãnh phải ngìing không cho nước vào rãnh nữa. Bảng 3-9. Lưu lượng tháo vào rãnh tưới Loại đất Dộ dổc rãnh KÍch thưỏc Lưu klộng rânh q s Đáy rãnh b om Chiều sâu rãnh cm Đất thấm mạnh i 0 003-0 007 20 - 30 30 - 50 10 - 20 20 - 30 1-12 1 4 - 15 càt cát pha i s 0 003 20 - 30 30 - 50 10 - 20 20 - 30 12 - 14 14 - 15 Đất thấm trung i - 0 003-0 007 20 - 30 30 - 50 10 - 20 20 - 30 0 8 - 1 10 - 12 bình thít nhạ i 5 0 003 20 - 30 30 - 50 10 - 20 20 - 30 1-12 . 12 - 14 Đất thấm yếu i 0 003-0 007 20 - 30 30 - 5Ọ 10 - 20 20 - 30 0 5 - 0 8 0 8 - 10 thjt nặng ỉ 0 003 20 - 30 1 30 - 50 10 - 20 20 - 30 0 8 - 1 10 - 12 99 4. TỔ chức và quản lý ký thuật tưới rãnh Để thực hiện việc tưới rãnh cần tổ chức các nhóm hoặc tổ chuyên trách tưới nhiệm vụ là - Quản lý điều hành và phân phối nước theo yêu cầu chế độ tưới qui định. - Quản lý bảo dưỡng các công trình thiết bị hệ thống kênh mương tưới nước tiêu nưốc cho khu canh tác Thực hiện việc tiêu nước theo kế hoạch đã định Nhóm tưới cứ trách -nhiệm phân công thao tác cụ thể gồm từ 3-5 người với các công việc sau - 1 nhóm trưởng phụ trách chung lo việc điều phối đóng mở nước từ kênh mương cấp trên cho khu tưới - 1-2 người làm công tác đóng mở các cống lấy nước hay các xi phông đưa nước vào rãnh đật và rút cáẹ xi phổng khi đã tưới đủ. - 1-2 người làm công tác điều phối và kiểm tra nước tưới trong các rãnh luống ví dụ ở trường hợp tưới bàng xi phưng để .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.