tailieunhanh - Quyết định số 2823/2003/QĐ-UB

Quyết định số 2823/2003/QĐ-UB về việc điều chỉnh thời gian thuê đất của Nhà máy sửa chữa và đóng tàu Sài Gòn do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành, để điều chỉnh thời gian thuê đất của Nhà máy sửa chữa và đóng tàu Sài Gòn tại quyết định số 886/TTg ngày 24/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ | UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH Số 2823 2003 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 07 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THUÊ ĐẤT CỦA NHÀ MÁY SỬA CHỮA VÀ ĐÓNG TÀU SÀI GÒN TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 886 TTG NGÀY 24 9 1998 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 7 1993 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đất đai ngày 02 12 1998 và ngày 29 6 2001 Căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Căn cứ Nghị định số 24 2000 NĐ-CP ngày 31 7 2000 và Nghị định số 66 2001 NĐ-CP ngày 28 9 2001 của Chính phủ Căn cứ các Giấy phép đầu tư số 1764 GP ngày 05 12 1996 số 1764 GPĐC ngày 26 9 1997 số 1764 GPĐC2 ngày 19 12 1997 và số 1764 GPĐC3 ngày 09 01 2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Xét đề nghị của Giám đốc Sở Địa chính - Nhà đất tại công văn số 3932 ĐCNĐ-QLĐ ngày 10 6 2003 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay điều chỉnh thời gian thuê đất của Nhà máy sửa chữa và đóng tàu Sài Gòn tại quyết định số 866 QĐ-TTg ngày 24 9 1998 của Thủ tướng Chính phủ như sau Thời gian thuê đất là 35 năm kể từ ngày cấp Giấy phép đầu tư 05 12 1996. Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của quyết định này Sở Địa chính-Nhà đất Cục Thuế thành phố giải quyết Sở Địa chính-Nhà đất - Ký hợp đồng thuê đất. - Trình ủy ban nhân dân thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhà máy sửa chữa và đóng tàu Sài Gòn. Cục Thuế thành phố Thu tiền thuê đất của Nhà máy sửa chữa và đóng tàu Sài Gòn theo quy định tại Giấy phép đầu tư. Điều 3. Các nội dung khác của quyết định số 866 QĐ-TTg ngày 24 9 1998 của Thủ tướng Chính phủ vẫn không thay đổi. Quyết định này là một bộ phận không thể tách rời của quyết định số 866 QĐ-TTg ngày 24 9 1998 của Thủ tướng Chính phủ. Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá Giám đốc Sở Xây dựng Cục trưởng Cục Thuế Giám .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.