tailieunhanh - TCVN 95 1983

Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình xây dựng dân dụng. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới và cải tạo hệ thống chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các loại nhà ở, công trình công cộng, đường phố, đường, quảng trường và các công trình kiến trúc nghệ thuật. | TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 95 1983 Nhóm H Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình xây dựng dân dụng External artificial lighting in civil buildings. Design standard. 1. Quy đinh chung. . Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới và cải tạo hệ thống chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các loại nhà ở công trình công cộng đuờng phố đuờng quảng trường và các công trình kiến trúc nghệ thuật. Chú thích 1. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với các công trình xây dựng dân dụng đặc biệt công trình ngẩm hải cảng sân bay. công trình công nghiệp các kho tàng và chuồng trại chăn nuôi vv. 2. Khi thiết kế chiếu sáng ngoài việc tuân theo các quy định trong tiêu chuẩn này còn phải tuân theo các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành có liên quan. 3. Những thuật ngữ kĩ thuật chiếu sáng sử dụng trong tiêu chuẩn này được giải thích trong phụ lục 1. . Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế các hệ thống chiếu sáng bằng bóng đèn phóng điện trong chất khí bóng đèn huỳnh quang bóng đèn thuỷ ngân cao áp bóng đèn halôgen kim loại bóng đèn natri cao áp bóng đèn xênông và bóng đèn nung sáng kể cả bóng đèn halôgen nung sáng . . Khi xác định độ rọi tiêu chuẩn tính bằng lux phải theo thang độ rọi ghi trong bảng 1. Bảng l Bậc thang I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV Độ rọi lx 0 2 0 3 0 5 1 2 3 5 7 10 20 30 50 75 100 150 Bậc thang XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI XXVII Độ rọi lx 200 300 400 500 600 750 1000 1250 1500 2000 2500 3000 . Điều khiển chiếu sáng bên ngoài cần phải được độc lập với điều khiển chiếu sáng trong nhà. . Khi thiết kế hệ thống chiếu sáng cần phải tính đến trị số hệ số dự trữ và số lần lau đèn trong năm ghi trong bảng 2. TIÊU CHUẨN VIÊT NAM TCVN 95 1983 . Khi thiết kế hệ thống chiếu sáng trước tiên cần tính đến các phương tiện nâng hạ hoặc thang để bảo dưỡng các đèn chiếu sáng trên cao lau bụi thay bóng và sửa chữa đèn . . Khi lập phương án xây dựng các công trình công cộng cần bố trí các phòng phụ trợ dùng cho công việc sửa chữa

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.