tailieunhanh - Thông tư 06/2000/TT-BTC

Thông tư số 06/2000/TT-BTC về việc thi hành một số điểm về chủ trương, biện pháp điều hành dự toán ngân sách Nhà nước năm 2000 do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 06 2000 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 18 tháng 1 năm 2000 THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH SỐ 06 2000 TT-BTC NGÀY 18 THÁNG 01 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỂM VỀ CHỦ TRƯƠNG BIỆN PHÁP ĐIỀU HÀNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2000 Căn cứ Nghị quyết số 24 1999 QH10 ngày 29 11 1999 của Quốc hội Khóa X kỳ họp thứ 6 về dự toán NSNN năm 2000 Căn cứ Quyết định số 240 1999 QĐ-TTg ngày 29 12 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch và dự toán NSNNnăm 2000 Căn cứ Quyết định số 03 2000 QĐ-TTg ngày 04 01 2000 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế thưởng và cấp lại do thực hiện vượt dự toán thu năm 2000 cho ngân sách địa phương Căn cứ Chỉ thị số 17 1999 CT-TTg ngày 30 6 1999 của Thủ tướng Chỉnh phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2000 Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm về chủ trương và biện pháp điều hành ngân sách nhà nước năm 2000 như sau I VỀ PHÂN CẤP NHIỆM VỤ THU CHI NGÂN SÁCH 1- Ngoài các nhiệm vụ chi đã phân cấp cho địa phương như năm 1999 từ năm 2000 chuyển giao từ ngân sách Trung ương về ngân sách địa phương một số nhiệm vụ chi sau đây Chi đảm bảo hoạt động quản lý Nhà nước của - Bộ máy định canh định cư của địa phương - Bộ phận quản lý tài chính doanh nghiệp quản lý vốn đầu tư phát triển thuộc Sở Tài chính - Vật giá địa phương - Bộ máy quản lý khu công nghiệp và khu chế xuất không kể Ban quản lý khu công nghiệp Dung Quất Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh . Chi đo lưới địa chính cấp I cấp II đo vẽ bản đồ địa chính các khu vực không có bản đồ ảnh chi đo vẽ chi tiết bản đồ địa chính sau khi có bản đồ ảnh địa chính. Chi đầu tư cơ sở hạ tầng và các công trình nhằm ổn định sản xuất đời sống dân cư vùng lòng hồ từ nguồn thu thuế tài nguyên nước thuỷ điện đối với các tỉnh Yên bái Kon tum Gia lai Đăklăk Lâm Đồng Bình Phước. 2- Cân đối nguồn trong dự toán chi ngân sách địa phương Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.