tailieunhanh - Lập trình C- Bài tập 9

Tham khảo tài liệu 'lập trình c- bài tập 9', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Nhập xâu van bản Đếm xem kí tự so nào xuất hiện nhiều nhất Vd toi di cho t35n mua 2533d xoi 2355d thit. Con 550 nghin Kq 5 xh nhiều nhất 6 lần 1 Kb Nhập xâu 2 Đếm số lần xuất hiện của mỗi kí tự số luu vào 10 biến luu kết quả Dùng mng 10 phin tử ngầm quy nóc pt chỉ số 0 dem số lần xuất hiện của kí tự 0 Chỉ s ố i luu sl xh kt i Đem xem xét từng kí tự while Nu là kt số tang bien dem tuong ứng lên 1 don vị Kí tự s i là kt số Tang phin tử a lên 1 don vị s i 0 tang a 0 lên 1dv s i 1 tang a 1 lên 1dv a int s i - int 0 int s i - int 0 0 nếu s i 0 1 2 1 9 3 tìm max trong 10 kq dó max In kết quả include void main char s 100 cout Nhap xau s 100 int a 10 i for i 0 i 10 i a i 0 i 0 while s i 0 if s i 0 s i 9 a int s i - int 0 i int t t 0 t la chi so phat tu max for i 1 i 10 i if a i a t t i cout ki tu t xh nhieu nhat voi so lan a t . in ra nhieu kq trung nhau include void main char s 100 cout Nhap xau s 100 int a 10 i for i 0 i 10 i a i 0 reset a ve 0 i 0 while s i 0 duyet den het xau if s i 0 s i 9 s i la kt so a int s i - int 0 i int t t 0 t la chi so phan tu max for i 1 i 10 i if a i a t t i for i 0 i 10 i if a i a t cout ki tu i cout xh nhieu nhat voi sl a t

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.