tailieunhanh - NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MICROSOFT EXCEL

Tài liệu tham khảo về hệ thống câu hỏi trắc nghiệm tin học văn phòng kỹ thuật viên tin học gồm ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm phần microsoft excel. . | I CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG KỸ THUẬT VIÊN TIN HỌC NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MICROSOFT EXCEL Câu 01 Cửa sổ Excel thuộc loại A. Cửa sổ ứng dụng. B. Cửa sổ tu liệu. C. Cửa sổ thu mục. D. Tất cả đều đúng. Câu 02 Trên Menu Bar của Cửa sổ Excel có một mục lệnh khác với Cửa sổ Word đó là A. Add-Ins B. Data C. Filter D. Subtotal Câu 03 Cửa sổ Excel khác Cửa sổ Word vì có thêm A. Input Line B. Formula Bar C. Cell Reference D. Tất cả đều sai Câu 04 Một Work Book trong Excel có số luợng sheet tối đa tối thiểu và trung bình nhu sau - 1 - 12 B. 255 - 1 - 3 C. 255 - 3 - 1 D. 256 - 1 - 3 Câu 05 Trong một Worksheet có số cột - số hàng nhu sau A. 512 - 65536 B. 256 - 16284 C. 256 - 32368 D. 256 - 65536 Câu 06 Để xác định ô đầu tiên trong Worksheet bằng địa chỉ A. Có hai phuơng pháp A1 và R1C1. C. Chỉ có một phuơng pháp A1. B. Có ba phuơng pháp A1 1-1 C1R1. D. Tất cả đều sai. Câu 07 Địa chỉ A 5 đuợc gọi là A. Địa chỉ tuơng đối B. Địa chỉ hỗn hợp C. Địa chỉ tuơng đối 3 chiều D. Địa chỉ tuyệt đối Câu 08 Excel có các chế độ mode làm việc sau đây A. Ready - Edit - Point. B. Ready - Edit. C. Ready - Enter. D. Ready - Enter - Edit - Point. Câu 09 Để xem cùng một lúc 2 Worksheet khác nhau của cùng một Work Book A. Sử dụng các thanh cắt phân chia cửa sổ. B. Sử dụng lệnh Window Arrange. C. Sử dụng lệnh Window New Window để mở thêm cửa số thứ 2 cho Work Book sau đó dùng lệnh Window Arrange để sắp xếp. D. Tất cả đều sai. Câu 10 Một công thức trong Excel sẽ bao gồm A. Biểu thức gồm tối thiểu hai toán hạng đuợc liên kết bằng một toán tử. B. Hai toán hạng đuợc liên kết bằng một toán tử. C. Dấu rồi đến biểu thức gồm tối thiểu hai toán hạng đuợc liên kết bằng một toán tử. D. Tất cả đều sai. Câu 11 Để định dạng dữ liệu chứa trong các Ô của Worksheet ta có thể A. Sử dụng các nút trên thanh công cụ định dạng. B. Sử dụng lệnh Format AutoFormat. C. Các lệnh Format Cells Format Conditional Formatting Format Style. D. Tất cả đều đúng. Câu 12 Một ô chứa số 17 định dạng bằng sẽ hiển .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.