tailieunhanh - TCXD 29 1991

Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng – Tiêu chuẩn thiết kế Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới hoặc cải tạo chiếu sáng tự nhiên bên trong nhà ở và nhà công cộng. Khi thiết kế chiếu sáng, ngoài việc tuân theo tiêu chuẩn này còn phải tuân theo các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành có liên quan | TIÊU CHUẨN XÂY DỤNG TCXD 29 1991 Nhóm H Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng - Tiêu chuẩn thiết kế Natural lighting in civil works - Design standard Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới hoặc cải tạo chiếu sáng tự nhiên bên trong nhà ở và nhà công cộng. Khi thiết kế chiếu sáng ngoài việc tuân theo tiêu chuẩn này còn phải tuân theo các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành có liên quan. Tiêu chuẩn này không áp dụng để thiết kế chiếu sáng tự nhiên các nhà công nghiệp nông nghiệp nhà thể thao các nhà dân dụng có yêu cầu đặc biệt nhu nhà ga sân bay chuồng trại kho tàng. Những thuật ngữ kĩ thuật chiếu sáng tự nhiên dùng trong tiêu chuẩn này đuợc định nghĩa ở phụ lục 1. Tiêu chuẩn này thay thế cho tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng tự nhiên 20 TCN 29 1968. 1. Quy đinh chung Chiếu sáng tự nhiên trong nhà ở và nhà công cộng đuợc chia ra nhu sau - Chiếu sáng bên - Chiếu sáng trên - Chiếu sáng hỗn hợp bao gồm chiếu sáng trên và chiếu sáng bên . Trong nhà ở và nhà công cộng phải có chiếu sáng tự nhiên để bảo đảm sự làm việc hoạt động bình thuờng của nguời và các phuong tiện vận chuyển. Anh sáng tự nhiên tại một điểm bất kì trong phòng đuợc đặc trung bằng hệ số độ rọi ánh sáng tự nhiên viết tắt là hệ số ĐRASTN . Khi thiết kế chiếu sáng tự nhiên phải tính đến hệ số dự trữ. Trị số hệ số dự trữ vào số lần lau cửa lắp vật liệu xuyên suốt ánh sáng quy định trong bảng l. Bảng 1 Đối tượng được chiêu sáng Hệ số dự trữ Số lần lau cửa trong một năm Các phòng của nhà ở và nhà công cộng văn phòng phòng làm việc phòng ở lớp học phòng đọc gian bán hàng . . 1 2 2 Cần phải có dụng cụ và phuơng tiện để lau chùi các loại cửa lấy ánh sáng tự nhiên lau bụi sửa chữa bảo duỡng thay kính cửa v. v. . 2. Chiêu sáng nhà ở và nhà công cộng 4 TIÊU CHUẨN XÂY DỤNG TCXD 29 1991 . Hệ số ĐRASTN trên mặt làm việc hoặc vật phân biệt trong các phòng của nhà ở và nhà công cộng không được nhỏ hơn các trị số hệ số ĐRASTN quy định trong bảng 2 và bảng 3. . Hệ số ĐRASTN trong các phòng phụ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.