tailieunhanh - Quyết Định Số: 18/2010/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI -------Số: 18/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT Ở ĐỂ TÍNH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ CHO CÁC CHỦ SỬ DỤNG BỊ THU HỒI ĐẤT THUỘC CÔNG TRÌNH: ĐIỀU CHỈNH, MỞ RỘNG ĐƯỜNG TT KM 5 – TT THỊ TRẤN YÊN BÌNH, HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI Số 18 2010 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Yên Bái ngày 03 tháng 06 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT Ở ĐỂ TÍNH BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ VÀ PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ CHO CÁC CHỦ SỬ DỤNG BỊ THU HỒI ĐẤT THUỘC CÔNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH MỞ RỘNG ĐƯỜNG TT KM 5 - TT THỊ TRẤN YÊN BÌNH HUYỆN YÊN BÌNH TỈNH YÊN BÁI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 11 2003 Căn cứ Nghị định số 188 2004 NĐ-CP ngày 16 11 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất Căn cứ Nghị định số 123 2007 NĐ-CP ngày 27 7 2007 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 188 2004 NĐ-CP ngày 16 11 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất Căn cứ Nghị định số 69 2009 NĐ-CP ngày 13 8 2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất giá đất thu hồi đất bồi thường hỗ trợ và tái định cư Căn cứ Nghị định số 25 2008 NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về việc Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường Căn cứ Thông tư số 145 2007 TT-BTC ngày 06 12 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188 2004 NĐ-CP ngày 16 11 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123 2007 NĐ-CP ngày 27 7 2007 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 188 2004 NĐ-CP ngày 16 11 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất Căn cứ Thông tư liên tịch số 03 TT-BTNMT-BNV ngày 15 7 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25 NĐ-CP ngày 03 4 2008 của Chính phủ Căn cứ Thông tư số 02 2010 TTLT-BTNMT-BTC ngày 08 01 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng thẩm định ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Căn cứ Quyết định số 31 2009 QĐ-UBND ngày 31 12 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.